columns

Column: Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?

Deze zin uit de oudejaarsconference van Wim Kan komt in deze tijd van het jaar vaak bij mij op. We naderen het nieuwe jaar. De kerstdagen staan voor de deur en voor veel mensen ligt het werk tussen de kerst en de jaarwisseling even stil. Het zijn dagen om tot rust te komen, samen te zijn met je geliefden en terug en vooruit te kijken. Zelf probeer ik in die dagen niet met het werk bezig te zijn. Laat ik daarom voorafgaand aan de kerstdagen u deelgenoot maken van een aantal pensioenoverpeinzingen. Er is genoeg stof voor.

Natuurlijk kan ik niet om het alternatieve pensioencontract heen. Dat dossier vertoont veel overeenkomsten met het weer van de afgelopen twee weken. Het kan vriezen en kan dooien. De ene keer ziet het er prachtig uit en de andere keer is er blubber, gladheid en ongemak. Vanuit de Pensioenfederatie kunnen we met voldoening terugkijken op wat we vanuit de sector allemaal aan expertise en knowhow bij elkaar hebben gebracht. Kennis vermeerdert smart, maar kennis zorgt er ook voor dat er afgewogen keuzes kunnen worden gemaakt. Het is duidelijk dat in 2018 keuzes gemaakt zullen moeten worden als het gaat om de introductie van een alternatief pensioencontract. Die keuzes zijn moeilijk en het is welhaast onmogelijk dat iedereen straks tevreden zal zijn. Niettemin hoop ik dat bij de beslissers het belang van de deelnemer voorop staat en feiten en argumenten zwaarder wegen dan ideologie en dogma’s.

Er is meer dan het alternatieve pensioencontract dat de sector bezighoudt. Volgend jaar zijn we weer een stap dichter bij het aflopen van de vijfjaarsperiode waarin diverse fondsen minstens op enig moment boven het minimaal vereist vermogen moeten komen. Voor vele fondsen is dat geen probleem. Doch voor veel deelnemers en gepensioneerden is het spannend of er wel of niet onvoorwaardelijk gekort gaat worden in de nabije toekomst. Begin 2018 zal de evaluatie van het huidige FTK bekend worden. Voldoende stof dus om in 2018 weer stevige discussies te krijgen over zaken als  premiedekkingsgraden, korten in tijden van hoogconjunctuur, de hersteltermijnen en de parameters. De vraag is wat we ermee zullen opschieten als we alle discussies die we hebben gevoerd bij de totstandkoming van het huidige FTK weer gaan overdoen. In mijn beleving doet het FTK wat we van tevoren bedacht hebben dat het zou doen. 

De consolidatie van de fondsen zal ook in 2018 verder gaan. Dankzij de inspanningen van de Pensioenfederatie zijn er APF’en die de consolidatieslag kunnen vergemakkelijken. De verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen staan op dit punt jammer genoeg nog steeds in de kou. Het wetsvoorstel ringfencing bij fusie van bedrijfstakpensioenfondsen zoals dat nu in de Tweede Kamer ligt voldoet niet. Het zal sterk afhangen van de koers die het nieuwe kabinet gaat varen of we in de nabije toekomst stappen kunnen zetten op dit dossier.

Op de grote vraagstukken zoals consolidatie en alternatief pensioencontract is in 2017 weinig voortgang geboekt. Gelukkig zijn er ook dossiers waar we wel vooruitgang boeken zoals de onlangs aangenomen wet automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. In het recente verleden hebben we met de introductie van de APF en het Pensioen 123 laten zien dat de Pensioenfederatie in staat is het beleid de goede kant op te sturen. Voorwaarde daarvoor is dat we initiatief nemen en met concrete voorstellen komen. Met de onlangs door de ALV aangenomen beleidsagenda 2018 gaan we door op die weg. We willen stappen zetten op dossiers als communicatie, reputatie, marktordening, zzp’ers, BTW, consolidatie en nog veel meer. Dat kunnen we als organisatie niet alleen. We hebben iedereen in de achterban daarvoor nodig. Eensgezindheid en gezamenlijkheid zijn de sleutelwoorden voor het waarmaken van onze ambitie.

Ik wens u allen een goed uiteinde en heel mooi, gezond en gelukkig 2018.

Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie