Toelichting op de Wet waardeoverdracht klein pensioen en sectorbrede richtlijnen voor de automatische overdracht

Per 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen (deels) van kracht geworden. Zowel de Pensioenfederatie als het Verbond van Verzekeraars waren nauw betrokken bij de totstandkoming van deze wet, die onder meer regelt dat kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 mogen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een betere oudedagsvoorziening. Een ander onderwerp dat in de wet wordt geregeld is dat hele kleine pensioenen (een aanspraak van maximaal € 2 bruto per jaar) van rechtswege vervallen.

Koepelwerkgroep
In mei 2017 is de Koepelwerkgroep waardeoverdracht klein pensioen opgericht. In deze Koepelwerkgroep zitten vertegenwoordigers van pensioenfondsen, pensioenuitvoeringsorganisaties en verzekeraars. De bijeenkomsten van de werkgroep werden bijgewoond door een afvaardiging van het ministerie van SZW.

De Koepelwerkgroep houdt zich bezig met twee zaken:

  1. het inrichten van het structurele proces van waardeoverdracht van nieuwe kleine pensioenen; en 
  2. het uitwerken van een projectmatige aanpak voor een efficiënte en beheerste wijze van de overdracht van reeds bestaande kleine pensioenen.

Servicedocument
Het resultaat van het eerste punt heeft geresulteerd in een Servicedocument Toelichting op de Wet waardeoverdracht klein pensioen en sectorbrede richtlijnen voor de automatische overdracht. Doel van het document is om alle pensioenuitvoerders inzicht te geven in de wijze waarop uitvoering kan worden gegeven aan de automatische waardeoverdracht van de kleine pensioenen en aan het laten vervallen van de hele kleine pensioenen. Voor een goede werking van het proces van de automatische waardeoverdrachten is het van belang dat alle pensioenuitvoerders een zelfde proces volgen. Daarom wordt dit document ter beschikking gesteld aan alle pensioenuitvoerders (lid of geen lid) via de websites van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Naast het servicedocument wordt ook antwoord gegeven op veel gestelde vragen (Q&A). 

Persbericht
De media worden vandaag met een persbericht geïnformeerd.


Bron: Pensioenfederatie