Pensioenverlagingen vanaf volgend jaar bijna onontkoombaar

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal van 2019 hard onderuit gegaan. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die grote bedrijfstakpensioenfondsen vandaag hebben gepubliceerd. De problematiek speelt sector-breed.

Op basis van de huidige regelgeving zijn pensioenverlagingen over een breed front vanaf volgend jaar bijna onontkoombaar geworden. De - soms forse - verlagingen op korte termijn zijn een belangrijk, maar zeker niet het enige probleem waar de sector mee te kampen heeft. De Pensioenfederatie heeft de afgelopen weken meermaals nadrukkelijk gewezen op de kans op stapeling van verlagingen gedurende meerdere jaren achtereen. Daarbij komt dat veel fondsen de premies zeer fors zullen moeten verhogen of, als daar onvoldoende ruimte voor blijkt, de opbouw substantieel moeten verlagen. Dat laatste wordt door deelnemers weliswaar niet meteen gevoeld maar levert op het eind van de rit een veel lager pensioen op.

De Pensioenfederatie is inmiddels in overleg met de minister van SZW over de brede problematiek die aan de zorgelijke situatie in de sector ten grondslag ligt. Daarbij gaat het om de elkaar versterkende negatieve effecten van zeer lage of zelfs negatieve rente, de nieuwe parameters die het kabinet op voorstel van de Commissie Dijsselbloem onlangs heeft vastgesteld en het moeten gaan rekenen met een strengere Ultimate Forward Rate (UFR) voor de lange termijn-verplichtingen.

Inzet van de Pensioenfederatie bij de gesprekken met de minister is het zoeken naar oplossingen die zich niet beperken tot de korte termijn maar die uitlegbaar en robuust zijn met het oog op een zo soepel en snel mogelijke transitie naar een nieuw pensioencontract, waarover afgelopen juni een akkoord op hoofdlijnen is bereikt.

Bron: Pensioenfederatie