Tussenrapportage algemeen pensioenfonds

De minister van SZW heeft een tussenrapportage over de algemeen pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd.

In deze tussenrapportage wordt aandacht besteed aan de gekozen bestuursmodellen en het aantal collectiviteitskringen. Verder wordt een beeld geschetst van de omvang van algemeen pensioenfondsen ten opzichte van de gehele pensioensector en het aandeel van de algemeen pensioenfondsen in de consolidatie. Naast deze feitelijke informatie over algemeen pensioenfondsen wordt aangegeven dat in de komende evaluatie van de Wet Algemeen pensioenfonds de uitvoeringskosten uitgebreider aan de orde komen.

De Pensioenfederatie is van mening dat de keuze voor een beoordeling van een single-client collectiviteitskring of een multi-clientkring een meer integrale benadering vergt waarbij verschillen in dekkingsgraad, het verschil in risicohouding, verschillende waarderingsgrondslagen, vooraf wel/niet wijzigen van de pensioenregeling worden meegewogen bij de keuze voor single-client of multi-client. Het is wenselijk dat in de evaluatie van de Wet Algemeen pensioenfonds al deze aspecten in het kader van een evenwichtige beoordeling aan de orde komen.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie