columns

Column: Micropensioen

In 2015 heb ik samen met anderen een reis gemaakt naar India. We brachten een bezoek aan de DHAN Foundation. Een organisatie die in India werkt aan de emancipatie van de allerarmsten in dat land. Het was voor mij een indrukwekkende ervaring. Niet vanwege de geheel andere cultuur, de drukte en de vele armoede.

Nee, wat de meeste indruk maakte was de energie van de mensen die we spraken. De ontmoetingen met vrouwen die vastbesloten waren hun kinderen een beter leven te geven dan zij. De samenhorigheid die ten toon werd gespreid en het diepgewortelde besef dat ze alleen maar uit hun armoede kunnen komen als ze daar samen aan werkten.

Ik deel deze ervaring graag met u omdat we als Pensioenfederatie samen met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse overheid het werk van de DHAN Foundation mede mogelijk maken. We hebben de Stichting Duurzame (Micro-)Pensioenen Ontwikkelingslanden (SDMO) opgericht. De Stichting heeft tot doel micro-pensioenprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Momenteel steunen we het project in India en een project in Ghana. We doen dat met geld maar ook met steun in natura. Zo maakt Aegon het mogelijk dat voor een jaar een CFO/COO in Ghana kan werken. MN ondersteunt door hun consultant Strategie/coördinator MVO 4 uur in de week vrij te stellen voor werkzaamheden voor SDMO. Het streven is om op den duur de activiteiten van SDMO breed gedragen te laten worden door iedereen die betrokken is bij de pensioen- en verzekeringssector in Nederland. Dit willen we vanuit het besef dat we in Nederland bevoorrecht zijn dat we er met z’n allen in de loop der jaren in geslaagd zijn een bloeiende en hoogstaande pensioen- en verzekeringssector neer te zetten. En dat we met een relatief kleine bijdrage en inspanning andere landen kunnen helpen op den duur hetzelfde te bereiken.
Ik nodig u van harte uit om onze nieuwsbrieven te lezen en kennis te nemen van onze activiteiten. Wilt u weten wat u als organisatie of als medewerker kunt betekenen voor SDMO? Als u contact met ons opneemt, bekijken we in onderling overleg hoe we daar invulling aan kunnen geven.

Nog even terug naar India. Ik kom uit een vakbondsgezin. Mijn vader en moeder (voor de oudere katholieken onder ons, beiden Kajotters) spraken vaak over saamhorigheid, solidariteit en iets voor een ander over hebben. Je zou kunnen zeggen dat we dat in Nederland in vergaande mate hebben geïnstitutionaliseerd en daarmee ook geanonimiseerd. Een pensioenfonds is daar een goed voorbeeld van. Maar dat heeft ook tot gevolg gehad dat de waardering voor begrippen als collectiviteit en solidariteit sterk is afgenomen. In de gemeenschappen in India waar wij op bezoek waren, was de onderlinge verbondenheid voelbaar aanwezig. De meerwaarde van solidariteit werd voor iedereen zichtbaar als mensen voor een zaal vertelden wat een micro-verzekering of micro-pensioen voor hen betekende. Het emancipatie-ideaal van armen en bovenal vrouwen kwam in ieder gesprek naar voren. En dat maakte dat wij als welvarende Nederlanders niet alleen iets te brengen hadden. We konden er ook wat halen. We leerden namelijk dat, als we als pensioenfondsen onze waarden willen uitdragen, we ze zichtbaar en zelfs voelbaar moeten maken. Op die manier kan iedereen weer gaan beseffen dat we bevoorrecht zijn met ons pensioenstelsel.

Gerard Riemen, directeur Pensioenfederatie

Meer informatie:
Email contactpersoon: Julia Adam
Website SDMO
Nieuwsbrief oktober SDMO 2016
Jaarverslag SDMO 2015