Over ons

Visie en kernwaarden

Visie

De Pensioenfederatie draagt de visie uit dat collectiviteit, risicodeling en ‘not for profit’ de optimale uitgangspunten zijn om werknemers en beroepsbeoefenaren, voortvloeiend uit hun deelnemerschap in een pensioenregeling:

 • van een inkomen voor later te kunnen voorzien;
 • tot op zekere hoogte te behoeden voor de financiële gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Onder ‘not for profit’ wordt het bedrijfsmodel van pensioenfondsen verstaan waarin zij ‘verdienen voor de deelnemers met de beste middelen die tegen acceptabele kosten ter beschikking staan’. De Pensioenfederatie draagt deze visie uit én toetst deze regelmatig bij haar leden.

Kernwaarden van de pensioensector

 • Integer: betrouwbaar en transparant. Deelnemers kunnen ervan op aan dat pensioenfondsen zich bewust zijn van hun grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, zich op elk moment optimaal inzetten voor de pensioenen van hun deelnemers en hierover steeds helder met hen communiceren;
 • Dienstbaar naar/betrokken bij de deelnemer. Pensioenfondsen zijn ervan doordrongen dat hun bestaansrecht ligt in hun opdracht het post-actieve inkomen van deelnemers zo goed mogelijk te beheren. Zij brengen dit tot uiting met uitstekende dienstverlening die goed aansluit op de belevingswereld van hun deelnemers.
 • Betrokken met de samenleving. Pensioenfondsen zijn ervan doordrongen dat hun bestaansrecht behalve in de opdracht naar hun deelnemers ligt in de maatschappelijke wens die opdracht in hun handen te leggen. Pensioenfondsen nemen dus continu met grote belangstelling kennis van wat de samenleving van hen verwacht en verlangt en houden daar terdege rekening mee in hun beleid.
 • Deskundig en professioneel. Pensioenfondsen zorgen dat zij hun opdracht kunnen uitvoeren met een deskundig bestuur en effectieve en efficiënte medewerkers, die bekend zijn met de achtergrond van de deelnemers in het fonds en deze kennis betrekken in de uitoefening van hun opdracht. 
 • Innovatief en creatief (proactief en ambitieus). Pensioenfondsen zijn zich bewust van hun maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid. De sector pakt actuele knelpunten met vindingrijkheid en eigenheid aan en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Afwachten kan niet. 
 • Zichtbaar. Pensioenfondsen zijn instellingen die midden in de samenleving willen staan en herkenbaar willen zijn voor haar deelnemers. Pensioenfondsen willen daartoe zichtbaar zijn in de samenleving.

Kernwaarden van de Pensioenfederatie als organisatie

 • Loyaal en betrouwbaar. Alles wat de Pensioenfederatie op zich neemt, doet zij met het belang van haar leden en hun opdracht scherp op het netvlies. De Pensioenfederatie toetst regelmatig of haar optreden en koers overeenstemmen met wat de leden van haar verwachten. 
 • Dienstbaar en doeltreffend. De Pensioenfederatie is ervan doordrongen dat zij haar bestaansrecht ontleent aan haar leden en staat hen met raad en daad bij om hun opdracht te kunnen uitvoeren. De Pensioenfederatie werkt snel en kostenefficiënt.
 • Verbindend. De Pensioenfederatie faciliteert de leden om regelmatig met elkaar in contact te komen om visies, meningen en bespreekpunten in een informele, vertrouwde en indien nodig vertrouwelijke sfeer te kunnen delen.
 • Helder en transparant. De Pensioenfederatie geeft haar leden inzicht in de wijze waarop zij hun belangen behartigt en waarom zij dat zo doet. 
 • Tactvol en respectvol. Met tact en respect optreden is een conditio sine qua non voor de Pensioenfederatie in haar omgang met haar veelkleurig ledenbestand en de omgang namens haar leden met de zeer diverse stakeholders op het pensioenterrein.