Handreiking Geschikt pensioenfondsbestuur

De Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur is een servicedocument voor en door de sector, verduidelijkt wat onder ‘geschiktheid om te besturen’ wordt verstaan en is bedoeld om bestuurders (en hun medebeleidsbepalers) comfort te bieden in het proces van zelftoetsing, toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid. 

Aanleiding voor de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur
Behalve met de nieuwe Beleidsregel geschiktheid 2012 die al een veranderde koers van het toezicht liet zien, hebben we te maken met nieuwe wetgeving die verzwaring van de geschiktheidseisen aan (mede)beleidsbepalers met zich meebrengt.

Op 7 augustus 2013 trad de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking. Doel van deze wet is een verbetering van het functioneren van het bestuur, de verantwoording en het intern toezicht, zodat een evenwichtige belangenafweging gewaarborgd is. De aanleiding voor de nieuwe wetgeving is de toegenomen complexiteit van het besturen van een pensioenfonds. Die vraagt volgens de wetgever om een andere organisatiestructuur dan voorheen én nog meer dan vroeger om deskundige bestuurders en interne toezichthouders die zelf ‘in control’ zijn en het belang van belanghebbenden bij al hun handelen scherp in beeld hebben.

Via de verzwaarde wettelijke eisen wil de wetgever uiteindelijk bereiken dat het vertrouwen van belanghebbenden in hun pensioenfonds toeneemt. Als dat lukt, kan de pensioensector overigens ook de eigen weerbaarheid weer zien toenemen.

Wat is de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur?
Anders dan de Code Pensioenfondsen is de Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur niet normstellend. De Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur is een servicedocument voor en door de sector, verduidelijkt wat onder ‘geschiktheid om te besturen’ wordt verstaan en is bedoeld om bestuurders (en hun medebeleidsbepalers) comfort te bieden in het proces van zelftoetsing, toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid.

De Handreiking vervangt de Aanbevelingen deskundig en competent pensioenfondsbestuur uit 2011die als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving niet meer actueel zijn. Primaire doelgroep zijn pensioenfondsbesturen, -bestuurders en aankomende -bestuurders. Ook medebeleidsbepalers van het bestuur hebben belang bij het document. Ook zij moeten immers aan geschiktheidseisen voldoen en worden getoetst.

De Eindtermen zijn geactualiseerd en verdiept ten opzichte van de oude versie om aan te sluiten bij de veel complexere omgeving waarbinnen fondsbesturen tegenwoordig hun taak moeten uitvoeren.