Servicedocument BTW

Dit servicedocument is heeft tot doel om de leden van de Pensioenfederatie – op hoofdlijnen – te informeren over en op weg te helpen met een viertal onderwerpen op het gebied van BTW.

Dit servicedocument is tot stand gekomen in samenwerking met PwC en heeft tot doel om de leden van de Pensioenfederatie – op hoofdlijnen – te informeren over en op weg te helpen met de volgende onderwerpen:

1. inperking van de koepelvrijstelling voor 'pensioenadministratiediensten';
2. impact van het ATP-arrest;
3. mogelijkheden naar aanleiding van het PPG-arrest; 
4. opzeggen van rulings door de belastingdienst.

Allereerst schetsen we de btw-situatie van pensioenfondsen. Daarna wordt per genoemd onderwerp aangegeven (1) wat een pensioenfonds kan doen om btw-druk te verminderen, (2) wanneer acties kunnen worden ondernomen en (3) wie dat kan doen.

De Pensioenfederatie stelt voor dat alle pensioenfondsen hun btw-positie (laten) analyseren, voor zover dit nog niet gebeurd is. Verder stelt de federatie voor dat op basis van die analyse binnen het bestuur gesproken wordt over eventueel te ondernemen acties. Die acties worden eerst besproken met de betrokken externe partijen, met name de pensioenuitvoeringsorganisatie en/of de vermogensbeheerder(s).
De Pensioenfederatie geeft in overweging om bezwaar te maken (of in beroep te gaan) tegen btw-aangiften als uit de analyse in ieder geval blijkt dat het beleggingsrisico bij de deelnemers ligt zoals aangegeven in het ATP-arrest. Daarmee kan btw over externe dienstverlening worden teruggevorderd als de belastingdienst later in het ongelijk wordt gesteld.

Geen fiscaal advies
Dit servicedocument is niet bedoeld als fiscaal advies of als aanbeveling voor onze leden. De Pensioenfederatie raadt u aan om, waar nodig, bij diverse acties eerst advies in te winnen bij een in deze materie gespecialiseerde fiscaal adviseur.

Houd ons op de hoogte!
Mochten er bijzondere btw-ontwikkelingen bij het pensioenfonds zijn die u met de Pensioenfederatie wilt delen, dan horen we graag van u. Als de ontwikkeling bij meer fondsen speelt, kan dat aanleiding zijn om actie te ondernemen.

Aanleiding
De Pensioenfederatie heeft begin 2015 een stuurgroep Btw ingesteld. Doel van de stuurgroep is om met betrekking tot de btw de lobbykoers van de Pensioenfederatie te coördineren en te komen tot informatievoorziening en kennisdeling. Directe aanleiding ervoor zijn de recente btw-ontwikkelingen in de pensioensector.

Het servicedocument BTW is alleen beschikbaar voor leden van de Pensioenfederatie. U kunt het hier downloaden zodra u bent ingelogd.