pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Pensioen op de balans van een onderneming (IAS19)

Beursgenoteerde ondernemingen moeten zich aan allerlei internationale boekhoudkundige richtlijnen houden. Een van de richtlijnen (IAS19) gaat over de beloningen van werknemers. Daar valt ook het pensioen onder.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie participeert in de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) om zo op de hoogte te blijven van de boekhoudkundige bepalingen.

Nieuws en achtergronden

IAS19 beschrijft hoe beursgenoteerde ondernemingen de verschillende beloningselementen voor werknemers in hun boekhouding moeten opnemen. Voor wat betreft de directe beloning zoals salarissen is dat eenvoudig. De meeste aandacht in IAS19 gaat daarom uit naar beloningselementen met lange-termijn-effecten, zoals pensioenverplichtingen en levensverzekeringen.

Er moet een vergelijking worden gemaakt tussen enerzijds de pensioenpremies die in een boekjaar werkelijk zijn betaald, en anderzijds de pensioenkosten die aan datzelfde boekjaar zijn toe te rekenen volgens een bepaalde standaardmethode (de ‘Projected Unit Credit’-methode). In die standaardmethode worden pensioenkosten gelijkmatig verdeeld over de gehele diensttijd van alle deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden met aannames over toekomstige loonontwikkeling en uittredings- en sterftekansen.

Bijstortverplichting
De zogeheten ‘bijstortverplichting’ zoals die van toepassing is bij een deel van de ondernemingspensioenfondsen is een voorbeeld van de boekhoudkundige pensioenbepalingen. Zo’n bijstortplicht is een toezegging van de onderneming om vermogen toe te voegen aan het pensioenfonds als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onder een bepaald niveau is gekomen.
Een bijstortverplichting is dus een vorm van een pensioenaanspraak voor werknemers, maar er staat geen door premie gevormd vermogen tegenover. IAS19 verplicht de onderneming om op de balans een voorziening op te nemen om aan de bijstortplicht te kunnen voldoen als zich een dergelijke tekort-situatie zou voordoen.

Geen nieuwe ontwikkelingen
De eerste versie van IAS19 kwam tot stand in 1983. In juni 2011 vond een laatste grote herziening van IAS19 plaats voor wat betreft de pensioenverplichtingen.