tweede_pijler voor themapagina

Algemeen Pensioenfonds

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) komt voort uit de wens om de consolidatie van met name ondernemingspensioenfondsen te vergemakkelijken. Een groot aantal heeft uitdagingen voor hun toekomstbestendigheid en keuzemogelijkheden om de regeling ergens anders onder te brengen zijn beperkt. Omdat het APF de pensioenuitvoering realiseert zonder winstoogmerk is het voor werkgevers een extra keuzemogelijkheid voor hun pensioenuitvoering.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie vindt het APF een functioneel en wenselijk not-for-profit alternatief voor pensioenfondsen die in liquidatie zijn of dat op korte termijn overwegen.

Nieuws en achtergronden

De Wet algemeen pensioenfonds is op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk pensioenregelingen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds (APF). De eerste vergunningen zijn inmiddels afgegeven en de nieuwe APF-en zijn welkom geheten als lid van de Pensioenfederatie. Iedere aanbieder zal een eigen invulling geven aan het APF, met onder andere verschillen in premie, uitvoeringskosten, keuze voor lifecycles, toeslagenbeleid en toetredings- en exitvoorwaarden.

Servicedocument Algemeen Pensioenfonds
De Pensioenfederatie zal het proces richting een APF faciliteren. Ook heeft de Pensioenfederatie voor de leden het servicedocument Algemeen Pensioenfonds opgesteld.

Gesloten pensioenfondsen
De Pensioenfederatie blijft zich inspannen om ten behoeve van de ‘gesloten’ pensioenfondsen eventuele hobbels tot het zich kunnen aansluiten bij een APF zo veel mogelijk weg te nemen.

Multi-opf
Sinds de inwerkingtreding van de Wet APF mag er geen multi-opf meer worden opgericht. Bestaande multi-opf’en moeten in maximaal vijf jaar worden omgevormd tot een APF of kunnen zich aansluiten bij een APF.

Openbare documenten

Servicedocumenten voor leden