tweede_pijler voor themapagina

Fiscaliteit

De overheid helpt om in Nederland een goed pensioen op te bouwen. De te betalen pensioenpremies zijn belastingvrij en de uitkering is belast. De laatste tijd heeft de overheid de belastingvoordelen bij pensioenopbouw sterk ingeperkt. Daarnaast zijn de belastingregels voor pensioen erg ingewikkeld en zijn er grote verschillen tussen de regels voor werknemers en zzp’ers.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie doet een oproep voor betere én eenvoudige belastingregels.

Nieuws en achtergronden

Er is volop discussie over een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel, uiteraard met een nieuw soort pensioencontract. De sector vindt het wenselijk dat het nieuwe contract niet tussen de huidige fiscale regels wordt gefrommeld, omdat die al aan kanten knellen.

De uitdaging is om één fiscaal regime te bedenken waarin alle verschillende soorten pensioenovereenkomsten passen. Voor de staatskas hoort het immers niet uit te maken of een deelnemer in een middelloon- of premieregeling of in het nieuwe contract zit of dat deelnemer ambtenaar, werknemers in loondienst of zzp’er is. Allen zouden dezelfde fiscale facilitering behoren te krijgen.

Andere fiscale knelpunten
De fiscale regels zijn zo met het huidige pensioensysteem verweven dat er bij veel meer onderwerpen knelpunten zijn ontstaan. Vanuit het oogpunt van kostenbeheersing is het voorkomen en wegnemen van knelpunten gewenst. Deze knelpunten heeft de Pensioenfederatie in 2016 per brief bij het ministerie van Financiën onder de aandacht gebracht. De staatssecretaris heeft een aantal van onze adviezen voor oplossingen voor deze knelpunten, zoals de éérste van de maand-problematiek en de 100%-toets, ter harte genomen en de wetgeving hieraan aangepast. Deze wijzigingen zijn inmiddels gepubliceerd in Staatsblad 2017 nummer 115 en 117. De novelle over de positie van de DGA is volledigheidshalve gepubliceerd in nummer 116.  

Helaas zijn echter niet alle knelpunten door de staatssecretaris opgepakt. De onnodige renseigneringplicht bij nettopensioenregelingen is bijvoorbeeld nog steeds niet geschrapt. Renseignering de verplichting om de belastingdienst te voorzien van voor de belastingheffing relevante informatie met betrekking tot belastingplichtigen - is onnodig aangezien pensioenopbouw bij pensioenfondsen altijd via de loonadministratie van de werkgever gaat waardoor het geborgd is dat de belastingdienst volledig inzicht heeft in de pensioenpremies. Gelet hierop hoeven pensioenfondsen bij het bruto deel van de pensioenopbouw niet te renseigneren. Wat betreft het nettopensioengedeelte is echter in de wet opgenomen dat er wel een plicht tot renseignering bestaat en wil de Belastingdienst een overleg opstarten met de pensioensector over deze renseigneringplicht. Dit heeft zware onnodige kostenverhogende effecten op de pensioenfondsen als ze een nettopensioenregeling willen uitvoeren. De Pensioenfederatie ziet het schrappen van de verplichtingen in artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting dan ook als een must in het belang van de deelnemers van de nettopensioenregelingen.