thema vermogensbeheer (1200-200)

Private equity

Voor pensioenfondsen kan beleggen in ‘private equity’ waarde toevoegen door de extra mogelijkheid tot risicospreiding en een goed rendement. Deze beleggingen liggen onder een vergrootglas onder meer vanwege de onduidelijke kosten van aanbieders van ‘private equity’-beleggingen. Kostentransparantie staat  hoog in het vaandel bij pensioenfondsen en zij kunnen bijdragen aan kostentransparantie van de ‘private equity’-sector. 

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is van mening dat investeringen in 'private equity' een waardevol onderdeel kunnen uitmaken van de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen. Kostentransparantie is daarbij van groot belang.

Nieuws en achtergronden

Investeren in 'private equity' is het verschaffen van (risicodragend) kapitaal aan niet-beursgenoteerde ondernemingen. Deze beleggingen kennen veelal een hoger rendement dan aandelen en obligaties, maar hebben als keerzijde daarvan een hoger risico. Voor pensioenfondsen biedt het beleggen in 'private equity' een extra mogelijkheid tot risicospreiding en risicomanagement in de beleggingsportefeuille. Het kunnen investeren in 'private equity' heeft daardoor meerwaarde in de opbouw van een goed en betaalbaar pensioen.
 
Het kabinet is van mening dat investeringen in 'private equity' de Nederlandse economie kunnen stimuleren. Het kabinet hecht grote waarde aan een integere financiële sector, waartoe ook 'private equity'-investeerders behoren.
In een initiatiefnota van Tweede Kamerlid Nijboer worden twaalf maatregelen voorgesteld om de 'private equity'-sector te hervormen, waaronder het inzichtelijk maken van kostenstructuren en het voorkomen van een te grote afhankelijkheid van vreemd vermogen. Het kabinet werkt aan wetgeving om een aantal maatregelen uit de initiatiefnota concreet vorm te geven. De Pensioenfederatie kijkt met belangstelling uit naar de nadere uitwerking van wetgeving.

Over de schouder meekijken
Los van nieuwe wetgeving passen pensioenfondsen in toenemende mate  zogenoemde ESG-factoren (Environmental Social en Governance) toe bij hun beleggingsbeleid. Als institutioneel belegger kan een pensioenfonds over de schouder van een 'private-equity'-investeerder meekijken en beoordelen in hoeverre het beleid erop is gericht om daadwerkelijk waarde toe te voegen aan de onderneming en deze financieel gezond te maken.
 
Inzicht in kosten en kostenstructuren
In de Pensioenwet is vastgelegd dat pensioenfondsen verdergaande openheid moeten geven aan in- en externe toezichthouders over de kosten van 'private equity'-investeringen. DNB heeft inzicht in de contracten en de pensioenfondsen moeten in de jaarstaten een uitsplitsing maken naar beleggingscategorie van algemene kosten, prestatieafhankelijke vergoedingen en transactiekosten. De Pensioenfederatie heeft de Aanbevelingen Uitvoeringskosten opgesteld en loopt internationaal voorop met kostentransparantie.
 
Gedragscode NVP
De branchevereniging voor 'private equity'-managers, de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), actualiseert haar gedragscode. Dit biedt investeerders zoals pensioenfondsen extra handvatten om de 'private equity'-sector aan te spreken op haar gedragsnormen, zowel in binnen- als buitenland.
 
Internationale belangenorganisatie voor 'private-equity'-investeerders
Institutional Limited Partners Association (ILPA) is de wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de belangen van 'private equity Limited Partners', waaronder ook veel (Nederlandse) pensioenfondsen en -uitvoerders.
In 2015 heeft ILPA het "ILPA- Fee Reporting Template" (een kostenrapportagestandaard) gepubliceerd om kostentransparantie te bevorderen. De Pensioenfederatie onderschrijft het belang van deze "ILPA- Fee Reporting Template" en heeft aan ILPA laten weten (juli 2016) het Template te ondersteunen. ILPA zal deze steunbetuiging toevoegen aan de lijst van 'endorsers' op haar website.

Openbare documenten