5. Keuzebegeleiding

De deelnemer krijgt straks een aantal nieuwe, soms impactvolle keuzes voorgelegd. Het wetsvoorstel WTP spreekt over een verplichting tot het inrichten van een (digitale) tool voor keuzebegeleiding. Maar ook zonder die wettelijke verplichting voelen fondsen de opdracht om deelnemers goed te begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Dat geldt straks in het nieuwe stelsel, en dat geldt ook nu al. Bij veel deelnemers zijn de reeds bestaande keuzemogelijkheden nu nog onvoldoende bekend. Daar begint de opdracht dan ook: hoe krijgen we de deelnemer bewust van de mogelijkheden om zijn pensioen op maat te maken?

Wanneer dat bewustzijn er is, kan de werkelijke keuzebegeleiding starten: hoe kan een deelnemer de meest passende keuze maken? Wat kan hij of zij begrijpen, welke stappen doorloopt de deelnemer en hoe voldoet een uitvoerder aan zijn zorgplicht? Welke rol kunnen werkgevers vervullen bij het begeleiden van deelnemers? En wat zijn voor verschillende groepen deelnemers verstandige en verantwoorde standaardkeuzes? Op die vragen zoekt dit project een antwoord.  

Dit project beoogt inzichten te verzamelen over onder meer:

  • De gedragsaspecten rondom het maken van financiële keuzes.
  • Het aanbieden van de keuzes (als één pakket, en als aparte keuze).
  • Juridische aspecten, o.a. rondom zorgplicht en de afbakening tussen adviseren en informeren.
  • Mogelijke ‘journeys’ voor het oriënteren op en maken van keuzes.
  • Integreren van de keuze in bredere pensioencommunicatie en dienstverlening van een fonds.
  • Veelbelovende bestaande initiatieven op het gebied van keuzebegeleiding.

Inspiratiedocument, servicedocument & planning
De projectgroep heeft in de eerste helft van 2022 in kaart gebracht wat er al gebeurt, welke aandachtspunten er zijn en waar op gelet moet worden. Keuzebegeleiding is werk in uitvoering. Het document “Op weg naar keuzebegeleiding”, dat half juli is gepubliceerd, is dat daarom ook. Hierin worden ervaringen en inzichten gedeeld, in de hoop daarmee te inspireren. In het najaar beoogt de projectgroep daar een vervolg aan te geven middels het publiceren van een servicedocument voor de leden van de Pensioenfederatie.

Participerende partijen
In dit project participeren communicatieprofessionals en een jurist van de volgende partijen: ABN AMRO Pensioenfonds, ING CDC Pensioenfonds, Stichting Pensioenfonds Hoogovens, Stichting Philips Pensioenfonds, Achmea Pensioenservices, APG, AZL, Blue Sky Group, DSM Pension Services voor Pensioenfondsen SABIC en DSM NL, MN, PGB Pensioendiensten, PGGM, TKP en de Pensioenfederatie.