Handreiking Request for Information (RFI)

Onder onze leden zijn verschillende pensioenfondsen die de APF-route aan het verkennen zijn. Al deze pensioenfondsen zullen, zodra de plannen concreter worden, een Request for Information/Proposal (RFI/RFP) in de markt zetten om te onderzoeken of een overgang naar een APF voor hen de adequate oplossing is en zo ja, welk APF dat dan zou moeten worden. Het opstellen en uitzetten van een RFI is voor pensioenfondsen geen dagelijkse kost. En dat hoeft ook niet.

Veel van de vragen die in het RFP-traject en het daaraan voorafgaande Request for Information (RFI)-traject aan de orde komen, gelden immers generiek voor alle betrokkenfondsen. Samenwerking en het uitwisselen van informatie op dit terrein ligt wat ons betreft daarom sterk voor de hand en zorgt ervoor dat niet ieder pensioenfonds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Om hier concreet invulling aan te geven hebben de pensioenfondsen die dit traject al hebben doorlopen én de bij ons aangesloten APF’en de relevante stukken met ons gedeeld, waarvoor onze dank,  zodat we een format vragenlijst aan u kunnen aanbieden. Daarbij pretenderen wij niet dat de vragenlijst uitputtend is. Het format biedt wel generieke handvatten. U kunt de handreiking RFI hier downloaden, zodra u bent ingelogd.