13

Woordenboek NL-EN

Met Ctrl+F kunt u op (een gedeelte van de) naam zoeken in de lijst.

A
  
Aandelen Shares
Aanvullend pensioen Supplementary pension
Acceptatieplicht Acceptance duty
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) Actuarial and operating memorandum
Actuariele waardering Actuarial valuation
Afkoopwaarde Surrender value
Algemene Nabestaandenwet (Anw) General surviving relatives act
Algemene Ouderdomswet (AOW) General Old Age Pensions Act
ALM (Asset Liability Management) Asset liability management
API (Algemene Pensioeninstelling) General Pension Institution (GPI)
Arbeidsongeschiktheidspensioen Disability pension
Autoriteit Financiële Markten (AFM) Dutch Authority for the Financial Markets (AFM)
B
 
Backservice Past-service costs
Barber-arrest Barber arrest
Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) Industry-wide pension fund
Beroepspensioenfonds Professional pension fund
Beschikbare-premieregeling Defined contribution pension scheme
C
 
CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) Collective Labour Agreement
Concentratietoezicht Concentration monitoring
D
 
De Nederlandsche Bank (DNB) Dutch Central Bank
Deelnemer Participant
Deelnemersraad Council of participants
Deelnemingsjaren Years of service
Deeltijdpensioen Part-time retirement
Defined Benefit (DB) Defined benefit (DB)
Defined Contribution (DC) Defined Contribution (DC)
Dekkingsgraad Funding ratio
Demotie Demotion
Derde pijler Third pillar
Derivaten Derivatives
E
 
Eerste pijler First pillar
Eindloonregeling Final pay plan
Europees Nieuws European News
Ex patriates Ex patriates
Excedentregeling Supplementary provision
F
 
Fictieve deelnemersjaren Notional years of service
Financieel toetsingskader (FTK) Financial assessment framework
Fiscaal klimaat Fiscal climate
Franchise Franchise
G
 
GBA (Gemeenschappelijke Basis Administratie) Municipal Personal Records Database
Gegevensverstrekking Data transmission
Gemitigeerde eindloonregeling Moderate final pay plan
Geregistreerd partnerschap Registered partnership
Geschiktheid Pension fund expertise
Gewezen deelnemer Defered member
Goed pensioenfondsbestuur Pension fund governance
Groen-/witboek Europese pensioenen European Green/White Paper on pensions
H
 
Halfwezenuitkering Semi-orphans' benefit
Herstelplannen Recovery plans
Herverzekerde fondsen Reinsured pension funds
Herwaarderingsreserve Revaluation reserve
Honderd procent-norm One hundred percent standard
Hoog/laag-constructie High/low pension
I
 
IAS19 International Accounting Standard 19
Indexatie Indexation
Inkomenstoets Means test
Intern toezicht Internal supervision
J
 
Juridisch eigendom pensioenvermogens Legal ownership of pension assets
K
 
Kapitaaldekking Capital funding
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Complaints Board for Financial Services
Knipbepaling Cut off scheme
Kostendekkende premie Cost effective contribution
L
 
Langlevenrisico Longevity Risk
Levensverwachtingaanpassingsmechanisme (LAM) LAM
Lijfrente Annuity 
M
 
Medezeggenschapsconvenant Participation agreement
Middelloonregeling Average pay plan
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Ministry of Social Affairs and Employment
Multi-opf Multi-opf
N
 
Nabestaandenpensioen (NP) Surviving dependants' pension
Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) Dutch Association for Pension Interests
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) Netherlands Competition Authority (NMa)
O
 
Officiële Publicaties Official Publications
Ombudsman Pensioenen Pensions Ombudsman
Omkeerregel Delayed taxation system
Omslagstelsel Pay as you go
Ondernemingspensioenfonds Company pension fund
Ontslag Dismissal
Ouderdomspensioen Retirement pension 
P
 
Paritair Parity
Partnerpensioen Partner's pension
Partnertoeslag AOW in 2015 Supplementary allowance for a partner as from 2015
Pensioen Pension
Pensioen(gevend) salaris Pensionable salary
Pensioenakkoord Pension accord 
Pensioenbreuk Pension gap
Pensioenconvenant Pension convenant
Pensioendatum Retirement date
Pensioenfonds Pension fund
Pensioenjaar Pension year
Premiepensioeninstelling (PPI) Premium pension institution (PPI)
Q
 
R
 
Rekenrente Actuarial interest rate
Rendement Yield
RJ 271 RJ 271
S
 
Sociaal Economische Raad (SER) Social and Economic Council of the Netherlands (SER)
Solvabiliteit Solvency
Startbrief Starting letter
Stichting van de Arbeid Labour Foundation
T
 
Tijdelijk nabestaandenpensioen Temporary surviving dependants' pension
Tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) Temporary pension
Tijdsevenredig ouderdomspensioen Prorated retirement pension
Toezichthouders Supervising authorities
Tweede pijler Second pillar
U
 
Uitruil Trade-off
Uitvoeringskosten Administrative costs
Uniform pensioenoverzicht (UPO) Uniform Pension Overview (UPO)
UWV UWV, - Employee Insurance Agency
V
 
Vast pensioenbedrag Fixed pension benefit
Verantwoord beleggen Responsible investment / ESG
Verantwoordingsorgaan Accountability body
Verevening pensioenrechten bij scheiding Evaluation of the Dutch Pension Sharing in the Event of Divorce Act
Verplichtstelling Mandatory participation
W
 
Waardeoverdracht Value transfer
Waardevast pensioen Inflation-proof pension
Wachttijd Waiting period
Welvaartsvast pensioen Wage-indexed
Wet betreffende verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfonds (Wet Bpf) Industry-wide Pension Fund Act
Wet betreffende verplichte deelneming in beroepspensioenfonds Professional Groups Act
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Work and Income according to Labour Capacity Act
X
 
Y
 
Z
 
Z-score Z-score
ZZP Self-employed person without employees