pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens

Pensioenfondsen willen de persoonsgegevens van deelnemers in hun administratie goed beschermen. De leden van de Pensioenfederatie zijn dan ook een gedragslijn overeen gekomen voor de verwerking van persoonsgegevens. Jaarlijks verklaren pensioenfondsen of zij zich aan de gedragslijn hebben gehouden.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil de persoonsgegevens van pensioendeelnemers goed beschermen. Dit mede op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Een werkgroep bestaande uit privacy specialisten van verschillende pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties heeft daartoe de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen opgesteld. Deze gedragslijn is in afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens tot stand gekomen en in juni 2019 geadopteerd door de Algemene Ledenvergadering van de Pensioenfederatie.

De gedragslijn stemt overeen met de bepalingen uit de AVG. De gedragslijn wordt periodiek getoetst op wijzigingen in de Uitvoeringswet AVG en nieuwe interpretaties. De AVG is uiteindelijk leidend.

De gedragslijn treedt op 1 januari 2020 in werking. Vragen over de implementatie van de gedragslijn kunnen per mail aan de Werkgroep AVG worden gesteld. Een overzicht van veelgestelde vragen (Q&A) is beschikbaar. Daarnaast wil de Werkgroep AVG in de toekomst voorbeelddocumenten publiceren. Ook zijn in het recente verleden servicedocumenten opgesteld die op deze website staan.

Openbare documenten
 Servicedocumenten voor leden