pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Kosten

De kosten van pensioenfondsen liggen terecht onder een groot vergrootglas. Kostenbesparingen komen immers ten goede aan de deelnemer. Het beheersen van die kosten is daarom een rode draad binnen de belangenbehartigingsactiviteiten van de Pensioenfederatie. Transparantie over kosten is daarom belangrijk. 

Het kostenaspect speelt binnen de volgende thema’s een rol:

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen
Vanaf 2019 start de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen. Pensioenuitvoerders gaan dan kleine pensioenen samenvoegen in plaats van afkopen. Hiermee behouden werknemers met meerdere kleine pensioenen hun aanspraak op een oudedagsvoorziening. De Pensioenfederatie streeft ernaar deze automatische waardeoverdracht eenvoudig, effectief en zo goedkoop mogelijk te laten uitvoeren.

Naar thema waardeoverdracht >>

BTW
De Europese btw-richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om binnen het raamwerk van de Europese regels voor btw beheerdiensten aan pensioenfondsen vrij te stellen van btw. De Pensioenfederatie constateert dat de Nederlandse overheid die ruimte voor pensioenfondsen niet in positieve zin benut. Andere EU-lidstaten doen dit wel. De Pensioenfederatie vindt het onwenselijk en onnodig dat de deelnemer uiteindelijk opdraait voor hogere kosten die de overheid creëert.

Naar thema btw >>

Gegevensverstrekking en automatisering
Als pensioenfondsen, hun uitvoeringsorganisaties en andere belanghebbende partijen effectiever en efficiënter gegevens kunnen uitwisselen, kunnen zij kosten besparen. De Pensioenfederatie onderhoudt contacten met de verschillende organisaties en instanties die betrokken zijn bij de uitwisseling van gegevens waar pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties gebruik van maken.

Gegevensuitwisseling speelt onder andere op de volgende gebieden:

  • Gemeentelijk Basisadminstratie persoonsgegevens (GBA) en Basisregistratie personen (BRP)
  • Status Uitkering Arbeidsongeschiktheid (SUAG)
  • Berichtenbox (Mijn overheid)
  • Gebruik DigiD door pensioenfondsen
  • Waardeoverdracht over het web (WOW)
  • Automatische aanlevering salarisgegevens: Loonaangifteketen en Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

Naar thema gegevensverstrekking en automatisering >>

Toezichtkosten
De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de pensioenfondsen. De pensioenfondsen betalen de kosten van dit toezicht. Deze directe toezichtkosten kunnen in principe alleen met de inflatiecorrectie stijgen.

De toezichthouders voeren echter ook thematische onderzoeken uit bij pensioenfondsen. De Pensioenfederatie probeert een evenwicht te vinden tussen de maatschappelijke baten van het onderzoek en de kosten ervan voor pensioenfondsen.

Naar thema toezichtkosten >>

Uitvoeringskosten
Pensioenfondsen hebben te maken met verschillende uitvoeringskosten. Deze kosten zijn onderverdeeld in drie categorieën: kosten voor pensioenbeheer, kosten voor vermogensbeheer en transactiekosten. De Pensioenfederatie heeft veel energie gestoken in het transparanter maken van uitvoeringskosten. Inmiddels zijn de Nederlandse pensioenfondsen ‘koploper transparantie’ op dit gebied en oogsten hiermee internationaal veel lof.

Naar thema uitvoeringskosten >>