pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Persoonsgegevens en pensioenfondsen

De bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Tot 25 mei 2018 hadden alle lidstaten van de Europese Unie (EU) eigen wetgeving op dit terrein, gebaseerd op een verouderde EU-richtlijn uit 1995. Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en moet deze worden nageleefd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens is vervallen.

De AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden versterkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals pensioenfondsen en hun pensioenuitvoeringsorganisaties, krijgen meer verplichtingen.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie heeft in april 2017 een eerste servicedocument voor haar leden beschikbaar gesteld, waarin de nieuwe regels worden toegelicht. In september 2017 is dit opgevolgd met de publicatie van de Guidance gegevensbescherming, bedoeld om pensioenfondsen en hun uitvoerders te helpen bij het interpreteren van de nieuwe privacywetgeving en bij een tijdige implementatie daarvan in de bedrijfsvoering.

Met een werkgroep uit de pensioensector is een 'Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen' opgesteld, die na consultatie onder de leden op 18 juni 2019 door de ALV is vastgesteld. De datum van inwerkingtreding van de gedragslijn is 1 juli 2019 en de gedragslijn heeft een gewenningsperiode van zes maanden. 

De werkgroep AVG blijft voorlopig bestaan om voorbeelddocumenten te ontwikkelen die op deze site worden gepubliceerd. De werkgroep is te bereiken per mail.

Openbare documenten
 Servicedocumenten voor leden