pensioenuitvoering uitsnede 1920 - 320

Privacybescherming

De bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Tot 25 mei 2018 hadden alle lidstaten van de Europese Unie (EU) eigen wetgeving op dit terrein, gebaseerd op een verouderde EU-richtlijn uit 1995. Op 25 mei 2018 werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en moet deze worden nageleefd. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt niet meer in Nederland.

De AVG versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden versterkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals pensioenfondsen en hun pensioenuitvoeringsorganisaties, krijgen meer verplichtingen.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie heeft in april 2017 een eerste servicedocument voor haar leden beschikbaar gesteld, waarin de nieuwe regels worden toegelicht. In september 2017 is dit opgevolgd met de publicatie van de Guidance gegevensbescherming, bedoeld om pensioenfondsen en hun uitvoerders te helpen bij het interpreteren van de nieuwe privacywetgeving en bij een tijdige implementatie daarvan in de bedrijfsvoering.

Een werkgroep uit de pensioensector heeft begin 2019 een concept 'Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen' (alleen voor leden beschikbaar) opgesteld, die ter consultatie wordt voorgelegd aan de leden om zo tot een gedragen gedragslijn te komen. Leden van de Pensioenfederatie hadden de gelegenheid om tot en met 9 mei 2019 een reactie te geven. Om alle leden mee te nemen werd op maandag 15 april een webinar gehouden en was er op donderdag 9 mei een themabijeenkomst over de concept gedragslijn AVG. De reacties zijn verwerkt en voorgelegd aan het bestuur zodat een gedragen voorstel aan de leden wordt voorgelegd op de algemene ledenvergadering van 18 juni 2019. De beoogde datum van inwerkingtreding van de gedragslijn is 1 juli 2019. 

Openbare documenten
 Servicedocumenten voor leden