Individuele waardeoverdracht op verzoek van een deelnemer

Deelnemers kunnen een verzoek doen tot individuele waardeoverdracht, bijvoorbeeld in verband met een baanwisseling. Het pensioenfonds kan hier alleen aan meewerken als de dekkingsgraad 100% of hoger is.

Ieder jaar in november stelt de Pensioenfederatie de waardeoverdrachtfactoren vast voor het komende jaar. Met deze factoren kunnen pensioenuitvoerders individuele waardeoverdrachten uitvoeren.

Aangezien de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar is gestegen, zijn er naast de factoren op leeftijd 65 en 67, ook factoren beschikbaar op leeftijd 68. In 2019 wordt in overleg met SZW nagegaan of het wenselijk is om per 1 januari 2020 de voorgeschreven periodesterftetafel aan te passen en zal worden getoetst of de partnerfrequenties nog actueel zijn.

Klik hier voor excel-documenten van de waardeoverdrachtfactoren.