tweede_pijler voor themapagina

Pensioen voor alle werkenden

Er zijn op de arbeidsmarkt groepen werkenden die weinig of geen pensioen opbouwen via hun werkgever (de tweede pijler), omdat zij geen of beperkte toegang hebben tot een pensioenregeling bij een pensioenfonds. Omdat de meesten ook niet vrijwillig pensioen opbouwen in de derde pijler, hebben deze werkenden bij pensionering geen of slechts een laag aanvullend pensioen. Deze ontwikkeling vinden de politiek en de sector zorgelijk.

Inzet Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie wil een structurele verbetering van de pensioensituatie van werkenden zonder pensioenregeling (witte vlekken, zzp’ers en flexwerkers) door alle werkenden toegang te bieden tot een collectieve pensioenregeling zonder winstoogmerk.

  • De Pensioenfederatie vindt het belangrijk om te voorkomen dat de tweede pijler wordt uitgehold indien deze geen oplossingen biedt voor de verschillende groepen op de arbeidsmarkt, en wil bezien of het tweede pijler pensioen toegankelijker gemaakt kan worden voor iedereen die werkt, ongeacht contractvorm.
  • De Pensioenfederatie kijkt naar bestaande en nieuwe pensioenoplossingen voor deze verschillende groepen werkenden, en betrekt daarbij onder andere de voorstellen die het kabinet doet in het kader van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans, in het bijzonder ten aanzien van payrollwerknemers.
  • Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) wordt bezien of automatische deelname in een (tweede pijler) pensioenregeling met de mogelijkheid tot opt-out een goede manier kan zijn om pensioensparen voor deze groep te bevorderen. Daarbij zal de Pensioenfederatie ook kijken naar de wensen en behoeften van zowel werkgevers, de zzp’ers zelf en pensioenfondsen. 
Nieuws en achtergronden

Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en flexwerkers zijn dynamische groepen werkenden, Afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen (arbeidsmarkt, pensioenbeleid, fiscaal beleid etc.) is nodig om pensioenopbouw voor hen aantrekkelijk te maken. Voor veel zzp’ers zijn de bestaande pensioenvoorzieningen niet toegankelijk en/of niet betaalbaar. Zij moeten immers, in tegenstelling tot werknemers, ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie bijdragen om aan dezelfde inleg te komen.

De Pensioenfederatie ziet dat deze groepen werkenden zonder pensioen elk een eigen oplossing nodig hebben. Voor een groep kan het bijvoorbeeld interessant zijn als het opgebouwde pensioenvermogen bij faillissement of bijstandsaanvragen veilig is gesteld.

Pensioenakkoord
Het kabinet en sociale partners hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de vernieuwing van het stelsel van arbeidsvoorwaardelijke pensioenen. De afspraken zijn op hoofdlijnen vastgelegd in een Kamerbrief van 5 juni 2019  en vragen om een nadere uitwerking. Om dat te bewerkstelligen zal het kabinet een stuurgroep instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van sociale partners en het kabinet. Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen worden bij deze uitwerking betrokken.

De Pensioenfederatie is blij dat er een doorbraak is bereikt in de gesprekken van sociale partners en het kabinet over het pensioenstelsel en is van mening dat een belangrijke stap is gezet op weg naar een pensioenstelsel dat houdbaar is voor de toekomst. De Pensioenfederatie helpt graag mee bij de verdere uitwerking van deze hoofdlijnen.

Korte schets
Belangrijke elementen ten aanzien van het arbeidsvoorwaardelijke pensioen uit de brief zijn dat:

  • De doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Er wordt een fiscaal maximale, leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie vastgesteld en er is sprake van een degressieve pensioenopbouw.
  • De afschaffing van de doorsneesystematiek gevolgen heeft voor alle bestaande pensioenovereenkomsten en voor alle werknemers, die nu pensioen opbouwen.
  • Sociale partners kunnen kiezen uit twee pensioencontracten:
    1. Contract met beperkte risicodeling: Een premieregeling met persoonlijk pensioenvermogen in de opbouwfase en in de uitkeringsfase collectieve risicodeling.
    2. Contract met uitgebreide risicodeling: Een premieregeling, waarin ook in de opbouwfase sprake is van risicodeling.

Zzp’ers
Door de voorgenomen wijziging van het pensioencontract wordt het volgens het kabinet makkelijker om zzp’ers tot een collectieve pensioenregeling te laten toetreden. Voor zzp’ers moet het mogelijk worden om zich vrijwillig aan te sluiten bij de pensioenregeling in de sector waarin zij werkzaam zijn of in de onderneming waarvoor zij werken, ook als zij voordien niet als werknemer hebben deelgenomen. Het kabinet gaat verder nog bezien of zzp’ers in de tweede pijler pensioen kunnen gaan opbouwen bij een algemeen pensioenfonds, premiepensioeninstelling of een verzekeraar. Het kabinet adviseert cao-partijen om gezamenlijk met zelfstandigenorganisaties te onderzoeken hoe de pensioenopbouw van zelfstandigen verbeterd kan worden.

Beperken witte vlek
Minister Koolmees gaat voorts aan de Stichting van de Arbeid vragen om oplossingsrichtingen om de omvang van de witte vlek te doen afnemen: bijvoorbeeld het stimuleren van afspraken binnen sectoren waar momenteel geen afspraken zijn gemaakt over een pensioenregeling, zodat meer werknemers pensioen gaan opbouwen. Ook worden hierbij de uitkomsten van de onderzoeken naar de wijziging van de wachttijd in de pensioenregeling van de uitzendsector meegenomen.

Openbare documenten