2. Informatie

Om pensioenfondsen te helpen met de implementatie van het IMVB-convenant ontwikkelen we een ‘Instrumentarium’. De ontwikkeling hiervan vindt plaats binnen het convenant in samenwerking tussen pensioenfondsen, NGO’s, vakbonden en overheid. De Pensioenfederatie zal ook zelf informatie voor de pensioenfondsen ontwikkelen. Het instrumentarium biedt handvatten aan pensioenfondsen door verdiepende informatie, het Overzicht Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen, voorbeeldteksten op beleid en uitbesteding, voorbeelden en tips over monitoring en rapportage, etc.

Richtlijnen vormen de basis van het convenant 

De basis van de IMVB-convenanten wordt gevormd door de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn in 1976 opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ze worden door 42 (OESO-)landen onderschreven, waaronder Nederland.

De OESO-richtlijnen zijn gebaseerd op diverse internationale verdragen zoals de International Labour Organisation (ILO) conventies en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. In 2000 en in 2011 zijn ze aangepast aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van internationaal MVO en ketenverantwoordelijkheid, zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

De leidraad voor implementatie van de OESO-richtlijnen is het OESO-richtsnoer ‘Responsible business conduct for institutional investors’. De OESO heeft een aantal sectorspecifieke richtsnoeren ontwikkeld. Voor pensioenfondsen is dit in 2017 gepubliceerde richtsnoer van belang. Het richtsnoer geeft een invulling van de OESO-richtlijnen specifiek voor asset managers en asset owners. Het is een vertaalslag van de richtlijnen voor ondernemingen.

Deze infographic geeft de relatie tussen de OESO-richtlijnen en het IMVB-convenant weer.

Informatie over wat de OESO-richtlijnen, de UNGP’s en het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers precies zijn, vindt u naast veel andere initiatieven in het ‘Overzicht Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen’.

Sustainable Development Goals

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn op 25 september 2015 door de 193 lidstaten bij Algemene Vergadering van de Verenigde Naties vastgesteld en vormen de nieuwe mondiale agenda die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Deze vervangen de Millenniumdoelstellingen, ofwel de Millennium Development Goals (MDG’s). De acht Millenniumdoelstellingen golden van 2000 tot 2015 en waren voornamelijk gericht op het bestrijden van problemen in ontwikkelingslanden, zoals extreme armoede, kindersterfte en het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziektes. De SDG’s zijn van 2016 tot 2030 van kracht en richten zich meer op collectieve actie van alle landen op een breder veld. Er zijn zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen en 169 subdoelen of targets om de hoofddoelstellingen te operationaliseren.

Enkele partijen in de pensioensector hebben het al in hun beleid verwerkt en zijn soms zelfs koploper op het gebied van de SDG’s. Het is voor pensioenfondsen niet verplicht om de doelen te verwerken in het beleid, maar het kan een handig middel zijn om uw maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid invulling te geven.

De Pensioenfederatie heeft een servicedocument Sustainable Development Goals (alleen voor leden beschikbaar) gepubliceerd. Het servicedocument legt uit wat de Sustainable Development Goals inhouden, benoemt enkele initiatieven op het gebied van de SDG’s en geeft voorbeelden van wat Nederlandse pensioenfondsen er al mee doen.