Consultatie EIOPA inzake aanlevering van statistische data door pensioenfondsen

In juli van dit jaar is de Europese toezichthouder op pensioenfondsen, EIOPA, een consultatie gestart in het kader van de aanlevering van statistische data. Op die manier wil EIOPA transparantie, onderlinge vergelijkbaarheid van data en uiteindelijk de stabiliteit van het financiële systeem verbeteren.

De Pensioenfederatie heeft, in nauwe samenwerking met enkele pensioenfondsen, uitvoerders en DNB, input geleverd. Wat ons betreft is het van groot belang dat de kosten voor pensioenfondsen zo laag mogelijk blijven. Immers, iedere kostenstijging gaat uiteindelijk ten koste van het resultaat van de deelnemer. Een onwenselijke ontwikkeling. Om die reden is het wenselijk dat de aanlevering van data volledig via de nationale toezichthouder (DNB) loopt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat EIOPA de data direct bij de fondsen zelf gaat opvragen.

Bijlage: samenvatting van de reactie van de Pensioenfederatie (Engelse tekst)

Bron: EIOPA/de Pensioenfederatie