Voorbehoud en voorwaarden

Openbare website Pensioenfederatie.nl

De Pensioenfederatie doet er alles aan om te verzekeren dat de informatie op deze website correct en actueel is. Toch zou er iets aan onze aandacht ontsnapt kunnen zijn. In geen geval is de Pensioenfederatie aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. De Pensioenfederatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van enige site die aan deze site via een link verbonden is.

Public website Pensioenfederatie.nl

The Federation of the Dutch Pension Funds assumes that the information on this internet site is accurate and up to date. However, it is possible that something has missed our attention. The Federation of the Dutch Pension Funds will take no responsibillity for the content of any of her webpages or related weblinks. The Federation of the Dutch Pension Funds shall not be liable for any kind of damage, including consequential or incidental, arising from submission, installation, maintenance, transmission, copying, modification, distribution or use of any material.

Mijn-omgeving van Pensioenfederatie.nl

Artikel 1 – Website Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie heeft een eigen website: www.pensioenfederatie.nl.
Het openbare gedeelte van de website is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een internetverbinding en actuele, gangbare internetnavigatie programmatuur.
Het besloten gedeelte van de website (de zogenoemde Mijn-omgeving) is toegankelijk voor:

 • bestuurders van pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de Pensioenfederatie;
 • medewerkers van bij de Pensioenfederatie aangesloten pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties; en/of
 • individuele leden van de diverse gremia (zoals bijvoorbeeld commissies, werkgroepen en stuurgroepen) van de Pensioenfederatie.

De drie hierboven genoemde groepen worden hierna ‘gebruikers’ genoemd. Het besloten gedeelte is toegankelijk voor gebruikers als zij beschikken over een internetverbinding en actuele, gangbare internetnavigatie programmatuur en de hierna volgende voorwaarden accepteren en naleven.

 
Artikel 2 – Verkrijgen van toegang tot het besloten gedeelte: de Mijn-omgeving

Toegang tot het besloten gedeelte van de website wordt verkregen op aanvraag. De aanvraag wordt beoordeeld door de Pensioenfederatie. De aanvraag wordt in ieder geval pas verleend nadat:

 • de aanvrager de voorwaarden voor het gebruik van de Mijn-omgeving heeft geaccepteerd
 • de Pensioenfederatie de toegang met het verstrekken van een logincode heeft verleend.

Onder een logincode wordt verstaan een gebruikersnaam in combinatie met een wachtwoord. De logincode wordt aan de aanvrager per e-mail verstrekt, is persoonsgebonden en vertrouwelijk. De Pensioenfederatie behoudt te allen tijde het recht om toegang tot het besloten gedeelte te verlenen, te weigeren, tijdelijk te blokkeren en/of in te trekken.

De aanvrager geeft met het akkoord gaan van deze voorwaarden hierbij (voor het geval dat nodig mocht zijn op basis van de AVG en Europese richtlijnen en verordeningen) toestemming voor het be- en verwerken van zijn (persoons)gegevens.

Artikel 3 – Toegang tot het besloten gedeelte

Toegang tot het besloten gedeelte van de website betekent dat de gebruiker de beschikking heeft over informatie die uitsluitend voor leden bestemd is en informatie over en van het gremium/de gremia waar de gebruiker lid van is.

De gebruiker voorkomt  besmetting en/of gevaarzetting van de site Pensioenfederatie.nl inclusief de Mijn-Omgeving.[1] De bezoeker informeert de Pensioenfederatie direct in de situatie dat hij vermoedt en/of moet vermoeden dat vanuit zijn elektronische platform en/of apparatuur risico op schade of schade bestaat / is ontstaan.

De gebruiker garandeert dat hij alle informatie vertrouwelijk behandelt en niet ter beschikking stelt van niet-leden van de Pensioenfederatie.

De registratie van gebruikers van de Mijn omgeving wordt gevoerd is in lijn met de AVG en de besluiten en regels die op de AVG zijn gebaseerd. De gebruiker heeft het recht op inzage in de registratie van zijn Mijn-Omgeving (die door de Pensioenfederatie wordt gevoerd). De gebruiker past zijn (contact)gegevens aan op het moment dat daarvoor aanleiding bestaat via zijn Mijn-Omgeving. De Pensioenfederatie behoudt zich het recht voor om de gegevens aan te passen als daarvoor aanleiding bestaat.

De gebruiker heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens (door de Pensioenfederatie). De Pensioenfederatie beveiligt de Mijn-Omgeving naar de meest actuele stand van de techniek in relatie tot het doel van de Mijn-Omgeving. 

Artikel 4 – Gebruik van de logincode

Afhankelijk van het profiel van de gebruiker van de logincode, heeft de gebruiker geheel of gedeeltelijk toegang tot het besloten gedeelte van de website.
Alles wat via het besloten gedeelte van de website wordt verkregen en/of ingezien is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik dan wel voor  het pensioenfonds waaraan de gebruiker van de logincode is verbonden. De gebruiker neemt – ter voorkoming van gevaarzetting, besmetting en inbreuken op vertrouwelijkheid – de hoogste zorgvuldigheid in acht en zorgt in ieder geval voor:

 • actuele en originele navigatieprogramma’s (geen illegale programmatuur);
 • actuele en adequate virusdetectieprogramma’s;
 • betrouwbare internetverbinding;
 • vertrouwelijke omgang met wachtwoorden en gebruikersnamen (/logincode);
 • fysieke toegangsbeveiliging (waaronder het tijdelijk blokkeren van het scherm bij (tijdelijke) afwezigheid) en/of uiterste zorg op het moment dat in openbare ruimte de Mijn-Omgeving wordt benaderd om zo’n manier dat geen enkele vorm van informatie voor derden zichtbaar is/ beschikbaar komt;
 • geen gebruik van openbare internetverbindingen die zonder wachtwoord een (open) verbinding(en) tot stand brengen;
 • controle van wijzigingen/ wijzigingsinformatie (van programma’s en voorwaarden die daarbij horen en voorwaarden die horen bij de Mijn-omgeving);
 • controle van URL’s binnen het domein pensioenfederatie.nl voordat deze worden benaderd (aangeklikt);
 • melding van verlies van apparaten waarop mogelijk wachtwoorden en gebruikersnamen van de Mijn-omgeving beschikbaar zijn gebleven.

De Pensioenfederatie is gerechtigd de verleende logincode te blokkeren ingeval de Pensioenfederatie van mening is dat er sprake is van oneigenlijk gebruik dan wel de gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden.

Artikel 5 – Inwerkingtreding en aanpassing voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing vanaf de lancering van het openbare en besloten gedeelte van de website in december 2016. De voorwaarden kunnen op enig moment worden aangepast. De Pensioenfederatie zal de gebruiker van de logincode hiervan op de hoogte stellen. Om van de logincode te kunnen (blijven) gebruikmaken zal de gebruiker de aangepaste voorwaarden dienen te accepteren.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Alhoewel de Pensioenfederatie zich inspant om de website inclusief de Mijn-omgeving zo veel mogelijk beschikbaar te houden, kan ze dat niet garanderen en kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor (gebreken in) de werking van de Mijn-omgeving. De informatie die beschikbaar is, is van en voor (de leden van) de Pensioenfederatie. Voor de juistheid en het correcte gebruik van deze informatie kan de Pensioenfederatie niet verantwoordelijk  en/of aansprakelijk worden gesteld.

------------

[1] Bijvoorbeeld: door besmetting met virussen, programmatuur gebouwd ten behoeve van vernietiging en/of blokkades, wormen, Trojaanse paarden en andere programma’s die in zijn algemeenheid Pensioenfederatie.nl inclusief de Mijn-omgeving of de IT-omgeving waarop Pensioenfederatie.nl  inclusief de Mijn-Omgeving draait kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, dan wel gegevens kunnen wissen of zich gegevens kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om de technische veiligheidsmaatregelen van een website of een IT-omgeving te omzeilen of onklaar te maken.