Wet toekomst pensioenen

De wijzigingen uit de Wet toekomst pensioenen zijn voor alle pensioenfondsen nieuw. Knelpunten en onduidelijkheden moeten we samen oppakken. De Pensioenfederatie coördineert de samenwerking, kennisdeling en belangenbehartiging.

Standaard voor gegevensuitwisseling met vermogensbeheer

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen is strakkere aansluiting tussen het fondsvermogen en de collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens nodig. De frequentie van de informatie-uitwisseling neemt bij de overgang op het nieuwe stelsel toe. Daarom is standaardisatie van de informatie-uitwisseling gewenst. Dit document beschrijft de voor de uitwisseling benodigde functionele gegevens, de informatiestromen en de daarmee samenhangende communicatie met deelnemers over hun pensioenvermogen. De gegevens en informatiestromen zijn in dit document uitgewerkt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibele premieregeling.