Wet toekomst pensioenen

De overgang van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel gaat niet zonder hobbels. De wijzigingen uit de Wet toekomst pensioenen zijn voor alle pensioenfondsen nieuw. Knelpunten en onduidelijkheden moeten we samen oppakken. De Pensioenfederatie coördineert de samenwerking, kennisdeling en belangenbehartiging.

Standaard voor gegevensuitwisseling met vermogensbeheer

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen is strakkere aansluiting tussen fondsvermogen en collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens noodzakelijk. De frequentie van de noodzakelijke informatie-uitwisseling neemt bij de overgang op het nieuwe stelsel toe, daarom is standaardisatie van de informatie-uitwisseling gewenst. Dit document beschrijft de voor de uitwisseling benodigde functionele gegevens, de informatiestromen en de daarmee samenhangende communicatie met deelnemers over hun pensioenvermogen. De gegevens en informatiestromen zijn in dit document uitgewerkt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibele premieregeling.