Europa themapagina

Europa

Alle Europese landen hebben dezelfde pensioenuitdagingen: vergrijzing en een veranderende arbeidsmarkt. Dit zet de houdbaarheid van veel pensioenstelsels in Europa onder druk. Een meerderheid van de Europese werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. In Nederland is 85% van de werkenden aangesloten bij een pensioenfonds.

De ambitie van de Europese Commissie is dat in alle landen burgers een adequaat, houdbaar en zeker pensioen krijgen. Wat een adequaat pensioen is, is aan de lidstaten zelf om in te vullen. Vanuit ‘Brussel’ wordt gestuurd op de houdbaarheid en zekerheid van het pensioen en het faciliteren van aanvullende pensioenen. In veel gevallen is het Nederlandse multipijlerstelsel van AOW met daarboven een aanvullend pensioen een voorbeeld.

De Pensioenfederatie streeft ernaar dat Europese wet- en regelgeving proportioneel is en een duidelijke toegevoegde waarde heeft.

Europees Pensioenbeleid

IORP II Richtlijn

De Europese commissie ziet pensioenfondsen (IORP’s: Institutions for Occupational Retirement Provision) op Europees niveau als financiële instellingen. Daarom is Europese wetgeving van toepassing. Het is in het belang van onze leden en onze deelnemers, dat de Europese richtlijnen goed aansluiten bij de Nederlandse pensioensituatie.

Lees verder>

Europees Toezicht

De Europese Commissie heeft tussen maart en mei 2017 stakeholders geconsulteerd over de herziening van de Europese toezichthouders. Doel van deze consultatie was om input te krijgen op de vraag hoe het Europese toezichtsysteem tot nu toe werkt en om te bepalen of de toezichthouders naar behoren functioneren. Hun taak is immers om te zorgen voor stabiliteit van de financiële markten.

Verder wil de Europese Commissie inzicht krijgen in de gebieden waar de efficiëntie en de effectiviteit van het Europees toezicht verbeterd zou kunnen worden.

De Europese Commissie beoogt later dit jaar met een voorstel te komen hoe de verdere ontwikkeling van het Europees toezicht eruit gaat zien.

Lees verder>

Europese regulering financiële markten

Financiële wetgeving komt vaak op internationaal niveau tot stand, omdat financiële instellingen grensoverschrijdend werken. Ook de EU speelt een belangrijke rol bij nieuwe regelgeving. Pensioenfondsen hebben een sociaal doel, maar spelen als institutionele beleggers onmiskenbaar een rol op de financiële markten en worden daarom in Europa gezien als financiële instellingen. Wijzigingen in Europese wetgeving en ontwikkelingen in het toezicht zijn daarom bijzonder relevant.

Lees verder >

Grensoverschrijdend pensioen (TTYPE + Portability)

Voor mensen die in verschillende Europese lidstaten werken of hebben gewerkt en pensioen hebben opgebouwd is het lastig om overzicht te houden op het opgebouwde pensioen.

Lees verder >

Personal European Pension Plans (PEPP)

Op donderdag 29 juni 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor de ontwikkeling van een pan-Europees raamwerk voor 3e pijler pensioenproducten. Het persoonlijk pensioenproduct (PEPP) dat de Europese Commissie beschrijft in haar voorstel, is een echt 3e-pijler product.

Lees verder >

European Pillar of Social Rights

De Europese Commissie heeft tussen maart en december 2016 marktdeelnemers geconsulteerd over een Europese sociale pijler. Doel van deze consultatie was om te inventariseren wat de sociale status is van Europa. Verder wilde de Commissie een zicht krijgen op de trends op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Tot slot is de vraag hoe de sociale pijler een eerlijkere economische en monetaire unie kan bevorderen, waarbij er niet alleen aandacht is de economische dimensie, maar ook voor de sociale dimensie.

Lees verder>

Sustainable Finance

In het kader van de Capital Markets Union heeft de Europese Commissie in 2017 een High Level ExpertGroup (HLEG) Sustainable Finance ingericht. Doel van deze groep is om aanbevelingen aan de Commissie te doen met betrekking tot de vraag hoe men in Europa tot een omvattende Europese strategie kan komen waarbij rekening wordt gehouden met duurzaam beleggen in alle Europese financiële wet- en regelgeving. De HLEG Sustainable Finance heeft in juli een interim-bericht uitgebracht. Op 18 juli vond een hoorzitting van de Europese Commissie plaats en is een vragenlijst gepubliceerd met het verzoek om input vanuit de marktdeelnemers. Deze input zal worden verwerkt in het finale rapport, dat voor eind 2017 wordt verwacht.

Lees meer>