Europa themapagina

Europese belastingen

Belastingen zijn niet alleen een nationale, maar ook een Europese aangelegenheid.

Zo hebben pensioenfondsen te maken met:

 • De Europese btw-richtlijn

  De Europese btw-regelgeving is leidend voor de Nederlandse regels voor omzetbelasting. De Europese Commissie ziet toe op een correcte implementatie van de btw-richtlijn in nationale regelgeving. Tussen de lidstaten is er een interpretatieverschil over deze richtlijn. De meeste lidstaten verlenen hun pensioenfondsen een btw-vrijstelling. De Nederlandse overheid benut die ruimte niet. Daardoor zijn de diensten aan veel Nederlandse pensioenfondsen (zoals administratie en vermogensbeheer) belast met btw.

  De Europese Commissie is momenteel bezig met een evaluatie van de btw-vrijstelling voor financiële diensten.

  Inzet Pensioenfederatie

  De pensioensector streeft naar zo laag mogelijke uitvoeringskosten. Daarin past het streven van de Pensioenfederatie om (onnodige) btw-lasten voor pensioenfondsen te voorkomen. Op Europees niveau moet worden gezorgd voor een gelijk speelveld voor álle pensioenfondsen binnen Europa.

  Het onderwerp btw komt uitvoerig aan bod onder het thema pensioenuitvoering.

 • Bronbelasting

  Nederlandse pensioenfondsen hebben, doordat zij beleggen in het buitenland, te maken met buitenlandse bronbelastingen op inkomsten zoals dividend, rente en huur, maar ook op de opbrengsten van de verkoop van activa of beleggingen. Als een pensioenfonds buitenlandse inkomsten ontvangt en daardoor wordt geconfronteerd met een (buitenlandse) bronbelasting, bestaat er meestal de mogelijkheid om de ingehouden belasting te verminderen of terug te vragen. Dat gebeurt dan op basis van een verdrag met het betreffende land.

  Zo’n aanvraagprocedure levert over het algemeen veel administratieve rompslomp op. Landen hebben zeer verschillende nationale systemen. Procedures zijn erg complex, tijdrovend en dus kostenverhogend.

  De Europese Commissie heeft een gedragscode ontwikkeld die EU-lidstaten moet helpen om hun bronbelastingprocedures eenvoudiger en efficiënter in te richten. In juni 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd om de teruggave van bronbelasting efficiënter te maken en tegelijkertijd fraude te voorkomen. De Pensioenfederatie ondersteunt dit van harte. Immers, iedere kostenbesparing leidt uiteindelijk tot een beter resultaat voor de deelnemer. We moedigen Europese instellingen aan om hier snel werk van te maken. Zie ons position paper hier.