Nota n.a.v. verslag Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet gepubliceerd

Kamerlid Van Rooijen (50Plus) heeft dinsdag 5 september de nota naar aanleiding van het verslag over zijn initiatiefwet Tijdelijke aanpassing disconteringvoet aan de Kamer gestuurd.

Het wetsvoorstel ziet op het instellen van een minimumniveau in de rekenrente en kan volgens de initiatiefnemer enige vorm van stabiliteit brengen en de rentegevoeligheid in het systeem beperken. Wanneer de ECB stopt met haar monetaire verruiming, kan de maatregel volgens 50Plus worden beëindigd.

Extra:Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag

Bron: de Tweede Kamer/de Pensioenfederatie