Position paper wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

De Pensioenfederatie heeft een position paper over het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen aan de Tweede Kamer gestuurd. De Pensioenfederatie onderschrijft de hoofdlijnen van het voorstel. Het is belangrijk dat ook werknemers met meerdere kleine pensioenen hun aanspraak kunnen behouden voor een goede oudedagsvoorziening. Daarom heeft de Pensioenfederatie gepleit voor een oplossing die dat mogelijk maakt. In het wetsvoorstel wordt het recht op afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Nu werknemers vaker van baan wisselen en er dus steeds meer kleine pensioenen ontstaan, maakt deze wetswijziging het mogelijk dat kleine pensioenen worden samengevoegd tot één groter pensioen.

Samen werken aan eenvoudig proces
Door de wetswijziging wordt het voor pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Het leidt echter wel tot extra kosten voor de sector. Daarom is de eenvoud van het proces bepalend voor het succes van automatische waardeoverdrachten. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een gezamenlijke koepelwerkgroep opgericht die zich richt op de inrichting van dit proces.

Overzichtelijker beeld
Met het wetsvoorstel komt er ook een wettelijke basis die het mogelijk maakt pensioenregelingen te harmoniseren naar één fiscale pensioenrichtleeftijd. Dit is een welkome stap in de vereenvoudiging van het pensioenstelsel, wat leidt tot lagere kosten en dus een hoger pensioenresultaat voor de deelnemer. Het individuele bezwaarrecht bij het collectief omzetten van aanspraken naar de meest actuele fiscale pensioenrichtleeftijd vervalt hierbij. Ook staat in het voorstel dat pensioenen van minder dan 2 euro per jaar vervallen.

Voor deelnemers leidt het samenvoegen van kleine pensioenen en het omzetten van pensioenen naar één pensioenleeftijd tot een veel overzichtelijker beeld, waardoor zij beter financieel kunnen plannen.

De Pensioenfederatie zet zich in voor een goede overgang. Daarvoor zijn nog enkele wijzigingen nodig op het wetsvoorstel.

Informatie aan deelnemer niet laten herroepen
Een belangrijk aandachtspunt is de knip die in het wetsvoorstel gemaakt wordt tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen. Het belangrijkste verschil tussen beide groepen is dat de tussentijdse afkoopmogelijkheid voor bestaande kleine pensioenen blijft bestaan en voor nieuwe kleine pensioenen komt te vervallen. In het wetsvoorstel wordt de knip tussen beide groepen gelegd op twee jaar voor inwerkingtreding van de wet. Echter, deelnemers hebben vaak al informatie gekregen van hun pensioenuitvoerders over afkoop. Deze informatie zou dan herroepen moeten worden. Dat leidt tot verwarring en klachten bij deelnemers en brengt onnodige extra uitvoeringslasten en kosten voor pensioenuitvoerders met zich mee. De Pensioenfederatie pleit er daarom voor de grens tussen bestaande en nieuwe kleine pensioenen gelijk te laten lopen met de inwerkingtreding van de wet. 

Tussentijdse afkoopmogelijkheid bij onsuccesvolle waardeoverdracht behouden
De toelichting bij het wetsvoorstel meldt dat bij de evaluatie van het wetsvoorstel zal worden overwogen of afkoop mogelijk moet blijven, na een aantal onsuccesvolle pogingen tot automatische waardeoverdracht. De Pensioenfederatie is van mening dat ook zonder evaluatie al vaststaat dat het belangrijk is dat er een tussentijdse eenzijdige afkoopmogelijkheid blijft bestaan. Zo is de kans dat een overdracht gaat slagen voor bijvoorbeeld buitenlandse deelnemers die zijn teruggekeerd naar het land van herkomst vrijwel nihil. Ook de Raad van State wijst er in haar advies op dat het evident is dat overdracht niet in alle gevallen zal slagen.

Bron: de Pensioenfederatie