Wet transparant toezicht in positieve zin aangepast

Minister Dijsselbloem heeft maandag 4 september de Wet transparant toezicht financiële markten aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel blijkt geen gevolgen meer te hebben voor pensioenwetgeving. De Pensioenfederatie is verheugd dat het voorliggende voorstel in positieve zin afwijkt van het consultatiedocument.

Op 17 maart 2017 heeft de Pensioenfederatie bij de internetconsultatie een kritische reactie ingestuurd op het oorspronkelijke voorstel. Het consultatiedocument was volgens de Pensioenfederatie niet concreet genoeg over de aangekondigde wijzigingen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Belangrijker nog is dat wijzigingen van die wetten überhaupt niet nodig zijn in het kader van het bevorderen van transparant toezicht. DNB mag als toezichthouder bijvoorbeeld al specifieke financiële gegevens van een pensioenfonds met naam en toenaam publiceren. In het verleden moest de toezichthouder alle gegevens anonimiseren.

In de memorie van toelichting gaat de minister niet specifiek in op de consultatiereactie van de Pensioenfederatie. Wel valt uit het wetsvoorstel op te maken dat de wijzigingen van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling geen onderdeel meer uitmaken van het wetsvoorstel. Uit het wetsvoorstel blijkt dat juist de transparantie van het toezicht op pensioenfondsen als voorbeeld is genomen voor de financiële sector.

Bron: ministerie van Financiën/de Pensioenfederatie