Pensioenfederatie reageert op voorstel Europese Commissie over Europees toezicht

De Pensioenfederatie heeft haar reactie gepubliceerd op een pakket maatregelen en wetvoorstellen van de Europese Commissie over de herziening van het Europees toezicht.

De Pensioenfederatie ondersteunt de doelstelling van de Europese Commissie om tot een echte unie van kapitaalmarkten te komen. Transparante, stabiele financiële markten zijn belangrijk voor investeerders zoals pensioenfondsen.

Positief is ook dat de Europese Commissie de toezichthouders vraagt meer kosten-baten analyses uit te voeren en de rol van nationale toezichthouders te respecteren.

Governance: vorm volgt functie
Pensioenfondsen zijn allereerst sociale instellingen. Toezicht op pensioenfondsen is daarom nationaal geregeld. EIOPA, de Europese toezichthouder voor pensioenfondsen en verzekeraars, heeft een meer macro-economische toezichtsrol. Zij kijkt naar financiële stabiliteit, zorgt voor bescherming van deelnemers en adviseert de Europese Commissie ten aanzien van technische onderwerpen. De Europese Commissie beoogt  dat het toezicht op financiële instellingen in verschillende landen meer met elkaar in lijn komt te liggen. Deze wens tot convergentie van Europees toezicht past niet bij pensioenfondsen als sociale instellingen. De Pensioenfederatie heeft daarom aangegeven dat zij het niet nodig acht dat er meer bevoegdheden komen voor EIOPA. Ze bepleit dat de bevoegdheden zoals omschreven in de IORP II richtlijn gehandhaafd blijven. Dit met het oog op het bewaren van de ruimte voor de nationale toezichthouder.

Bevoegdheden in balans met bevoegdheden nationale toezichthouder
Ten aanzien van onze rol op financiële markten lijkt convergentie van de activiteiten van ESMA (toezichthouder voor financiële markten European Securities and Markets Authority) logischer. De Europese Commissie wil de transparantie en stabiliteit op Europese financiële markten bevorderen. Dit kan pensioenfondsen helpen in hun internationale activiteiten als investeerders. Ook hier is het van belang dat de bevoegdheden en kennis van de nationale toezichthouder in balans zijn en blijven met die van ESMA.
De Europese Commissie stelt een nieuwe governance-structuur voor EIOPA voor. Dit zou betekenen dat het uitvoerend bestuur van EIOPA in de toekomst gaat bestaan uit een voorzitter en voltijd bestuursleden in plaats van afgevaardigden van de nationale toezichthouders. De Pensioenfederatie vindt het echter belangrijk dat nationale toezichthouders een belangrijke rol blijven houden in de governance-structuur van EIOPA. De kennis en expertise van de nationale toezichthouder is nodig om de toezichtspraktijken in lidstaten onderling te kunnen delen en van elkaar te leren.

Geen financiering Europese toezichthouders door de pensioensector
De Pensioenfederatie wil niet dat de pensioensector naast de financiering van nationale toezichthouders, ook de financiering van Europese toezichthouders op zich moet nemen.

Checks & balances
Omdat EIOPA een publieke taak vervult, is het belangrijk dat er een goede controleprocedure is op het budget en de activiteiten van het Europees toezicht. Hierin is volgens de Pensioenfederatie een rol weggelegd voor het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad.

Rapportage alleen via nationale toezichthouders
Het aanleveren van data voor rapportages aan toezichthouders moet tegen zo laag mogelijk kosten gedaan kunnen worden. De Pensioenfederatie pleit ervoor de rapportages aan Europese toezichthouders via de nationale toezichthouders te laten lopen.

Individuele resultaten stresstest geen toegevoegde waarde
De Pensioenfederatie is ervan overtuigd dat het noemen van individuele pensioenfondsen bij stresstesten geen toegevoegde waarde heeft. Deze individuele resultaten moeten op nationaal niveau worden beoordeeld, omdat de toetsingskaders tussen landen onderling sterk verschillen.

Lees hier de volledige reactie van de Pensioenfederatie op het voorstel van de Europese Commissie.

Bron: de Pensioenfederatie