Pensioenfederatie reageert op conceptwetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

De Pensioenfederatie heeft op maandag 7 mei gereageerd op de internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel “Arbeidsmarkt in balans”.

Onze reactie ziet op twee specifieke onderdelen van het conceptwetsvoorstel die gevolgen kunnen hebben voor pensioenfondsen, te weten:

  1. Het voorstel van het kabinet om de arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever. De Pensioenfederatie vraagt zich af of het de taak van de overheid is om voor een specifieke groep werkenden te bepalen wat onder een adequaat pensioen moet worden verstaan. Ook stelt de Pensioenfederatie vast dat het concurrentievoordeel voor de payrollwerkgever niet volledig wordt weggenomen met het wetsvoorstel.
  2. Het (op termijn) vervallen van de zogenoemde sectorindeling bij WW premiedifferentiatie. De sectorindeling is voor verplichtgestelde bpf'en een belangrijke informatiebron voor indelingsvragen ten behoeve van de uitvoering en handhaving van de verplichtstelling. De Pensioenfederatie is niet gelukkig met het voornemen om de sectorindeling op termijn te laten vervallen, omdat er momenteel geen alternatieven beschikbaar zijn die dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid bieden. Als de sectorindeling vervalt, zullen de gevolgen daarvan en alternatieven voor de pensioenfondsen in beeld gebracht moeten worden.

 De volledige reactie van de Pensioenfederatie vindt u hier.

Bron: Pensioenfederatie