Kamerbrief over financiële positie pensioenfondsen

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een reactie gestuurd op berichtgeving over het Bulletin herstelplannen 2018 van DNB waarin het financieel herstel van pensioenfondsen wordt geschetst.

De minister geeft aan dat de beleidsdekkingsgraad ultimo 2019 bepalend is voor de vraag of kortingen in 2020 nodig zijn. Op dit moment is niet te voorzien hoe de beleidsdekkingsgraden van de fondsen met een herstelplan zich tot die datum ontwikkelen. Als kortingen noodzakelijk zijn, vloeien die voort uit het toetsingskader zoals dat is afgesproken.   

De minister geeft verder aan dat het kabinet streeft naar vernieuwing van het pensioenstelsel en wacht op een gedragen SER-advies. Als het kabinet met sociale partners tot overeenstemming komt over de voorwaarden voor een nieuw pensioencontract, dan hoort daar ook een herziening van de financiële spelregels voor pensioenfondsen bij.

Verwant onderwerp: het position paper van de Pensioenfederatie voor het rondetafelgesprek over de evaluatie van de aanpassing van het FTK

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie