Minister Koolmees trekt wetsvoorstel Fuserende bedrijfstakpensioenfondsen in

Vandaag heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat hij het wetsvoorstel Fuserende bedrijfstakpensioenfondsen intrekt. De Pensioenfederatie is blij dat dit onwerkbare wetsvoorstel nu is ingetrokken, iets waartoe zij in oktober 2017 al had opgeroepen. Ook is het verheugend dat de minister zich wil beraden op oplossingen voor bedrijfstakpensioenfondsen die willen fuseren.

Het wetsvoorstel is in oktober 2017 door demissionair staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer gestuurd. Voorafgaand aan het wetsvoorstel had staatssecretaris Klijnsma een hoofdlijnenbrief opgesteld, met voorwaarden die voor de Pensioenfederatie aanvaardbaar waren. Het wetsvoorstel bevatte echter zoveel méér voorwaarden dan de hoofdlijnenbrief, dat de Pensioenfederatie de minister heeft opgeroepen het wetsvoorstel in te trekken. Het wetsvoorstel schoot zijn doel voorbij en zou geen oplossing bieden voor bedrijfstakpensioenfondsen die willen fuseren terwijl hun dekkingsgraden verschillen.

Overbruggen
De Pensioenfederatie is blij dat de minister zich wil beraden op alternatieven om de mogelijkheden voor schaalvergroting van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen in de toekomst te faciliteren. Uiteindelijk zou het mogelijk moeten worden dat dekkingsgraadverschillen bij fusies kunnen worden overbrugd, zodat deelnemers kunnen profiteren van schaal– en kostenvoordelen.

Waardeoverdracht nettopensioen vervalt
In het wetsvoorstel Fuserende bedrijfstakpensioenfondsen waren ook bepalingen over waardeoverdracht van nettopensioen opgenomen. De Pensioenfederatie is blij dat deze bepalingen (het ‘shoprecht’) hierbij ook vervallen. De minister gaat de mogelijkheid van waardeoverdracht van nettopensioen bezien in het kader van de vernieuwing van het pensioenstelsel en wil daarbij integraal de taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars in ogenschouw nemen. Daarmee geeft hij aan het voornaamste bezwaar van de Pensioenfederatie tegen deze bepalingen, serieus te nemen.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie