Pensioenfederatie: governance bij pensioenfondsen helder houden

Pensioenfondsen ondersteunen het uitgangspunt dat beleggingsbeleid aansluit bij het risicoprofiel en beleggingshouding van belanghebbenden. De betrokkenheid van deelnemers en pensioengerechtigden daarbij is van groot belang. Echter, het initiatiefwetsvoorstel van Van Weyenberg om verantwoordingsorganen meer bevoegdheden te geven over beleggingsbeleid ligt niet in lijn met het doel van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen om de governance bij pensioenfondsen helder te houden.

In de initiatiefwet van Van Weyenberg staat dat pensioenfondsbesturen goedkeuring nodig hebben van het verantwoordingsorgaan voor elk voorgenomen besluit met betrekking tot het uitsluitingsbeleid en dat adviesrecht over verantwoord beleggen wettelijk verankerd moet worden. De Pensioenwet kent een heldere verdeling van verantwoordelijkheden over bestuur (beleidsbepalend en eindverantwoordelijk), intern toezicht (spiegelend en medebeleidsbepalend) en verantwoording (adviserend vooraf en toetsend achteraf). Het voorgestelde goedkeuringsrecht van het uitsluitingenbeleid van beleggingen zou deze bestaande bevoegdheidsverdeling doorkruisen.

Laagdrempelig
Het toekennen van goedkeuringsrechten bij uitsluitingsbeleid heeft aanzienlijke consequenties voor de geschiktheidseisen die aan leden van verantwoordingsorganen worden gesteld, terwijl juist het doel van het verantwoordingsorgaan is om laagdrempelig te zijn.

Evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen
De Wet versterking bestuur pensioenfondsen is recent ingevoerd en onlangs geëvalueerd. Uit deze evaluatie komen geen majeure bevindingen naar voren die vragen om directe wijzigingen. Ook vragen verantwoordingsorganen zelf niet om aanvullende bevoegdheden, blijkt uit deze evaluatie. 

Geen noodzaak
Daarnaast vinden we ook de uitgangspunten van de overheid belangrijk als het gaat om de vraag wat in wetten en regels moet worden opgenomen. ln de aanwijzingen voor de regelgeving wordt door de overheid benoemd dat er 'noodzaak' (artikel 2.2) moet zijn om tot een regeling van overheidswege over te gaan. Wij zien de noodzaak voor een wettelijke verankering van een adviesrecht over verantwoord beleggen voor het verantwoordingsorgaan niet.

IMVO-convenant
In het kader van de nieuwe Europese pensioenrichtlijn IORP ll en het traject rond IMVO-convenanten is de pensioensector juist bezig milieu-, sociale en governancefactoren in het beleggingsbeleid en risicobeheer van pensioenfondsen verder te verankeren. Hierover zijn we in overleg met NGO’s, vakbonden en overheid. 

Op 2 juli heeft de Pensioenfederatie de reactie op de internetconsultatie op het wetsvoorstel van Van Weyenberg ingediend.

Bron: Pensioenfederatie