Financiële sector verbindt zich aan ontwerp nationaal Klimaatakkoord

De financiële sector (banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders) heeft op eigen initiatief toezeggingen gedaan in het vandaag gepresenteerde ‘Ontwerp van het Klimaatakkoord’.

De sector verbindt zich daarmee aan de doelen van het ontwerpakkoord ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van CO2. De sector gaat vanaf 2020 rapporteren over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen en heeft uiterlijk in 2022 actieplannen opgesteld om deze te beperken. De sector draagt daarmee bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Ook gaat de sector de samenwerking tussen verschillende soorten financiële instellingen, waaronder Invest-NL, verbeteren om de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

Hoewel de financiële sector geen taakstelling heeft in het ontwerp-Klimaatakkoord, wil zij volwaardig partner zijn bij de uitvoering van het akkoord. Daarom is een bijdrage geformuleerd en aangeboden aan het Klimaatberaad. De toezeggingen zijn niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector zal worden gemonitord en geborgd. De afspraken worden elke vijf jaar opnieuw geijkt. Het ontwerpakkoord wordt op een later moment ondertekend door de brancheverenigingen en individuele financiële instellingen.

De financiële sector wil een actieve rol spelen in de energietransitie. Om de ambitieuze doelstellingen van de aankomende Klimaatwet te kunnen waarmaken, zijn forse investeringen nodig. Het is daarom van belang om privaat kapitaal optimaal te benutten. Om ervoor te zorgen dat de plannen van de sectortafels ook door de markt te financieren zijn, hebben banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders het afgelopen jaar hun expertise ter beschikking gesteld in de Taakgroep Financiering van het Klimaatakkoord. De financiële sector is graag bereid deze expertise ook in de uitvoeringsfase te blijven leveren.

Binnen het Platform voor Duurzame Financiering, onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank, zullen de betrokken partijen kennis en ervaringen delen over meten van en rapporteren over klimaatimpact. Daar zal onder meer gewerkt worden aan verbetering van kwaliteit en vergelijkbaarheid van de verschillende nu beschikbare meetmethoden. Door best practices uit te wisselen, kunnen koplopers binnen de financiële sector andere financiële partijen – die bijvoorbeeld door hun kleinere omvang minder capaciteit hebben om zelf vernieuwingen te initiëren – helpen om ook hun bijdrage te leveren aan het klimaatvraagstuk.

Dit bericht is een gezamenlijk bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Dutch Fund and Asset Management Association (Dufas)