Pensioenfondsen ondertekenen convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Nederlandse pensioenfondsen ondertekenen vandaag het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en de overheid.

IMVB-ondertekening

Pensioenfondsen beleggen om te zorgen dat de premies die deelnemers nu betalen een goed inkomen voor de oude dag opleveren. Een pensioenfonds dat belegt in een onderneming kan ongewenst te maken krijgen met negatieve effecten van die onderneming (of de keten daarachter) op de samenleving of het milieu. Door het IMVB-convenant kiezen pensioenfondsen voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen en de VN-richtlijnen (UNGP’s) als basis worden genomen om dergelijke risico’s in kaart te brengen, te prioriteren en te adresseren. Vandaag ondertekenen 73 pensioenfondsen, samen goed voor zo’n € 1.180 miljard aan belegd vermogen, daartoe het IMVB-convenant.

Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter van de Pensioenfederatie: “Als pensioensector beleggen wij geld van hardwerkende Nederlanders. Met deze opdracht komt ook de verantwoordelijkheid dat goed te doen: we willen niet alleen dat deelnemers een goed pensioen te wachten staat, maar ook dat zij daarvan kunnen genieten in een schone en veilige wereld. Met onze beleggingen kunnen we wereldwijd invloed uitoefenen op ondernemingen waarin we beleggen en de manier waarop zij met mens, dier en milieu omgaan. Het IMVB-convenant biedt daar handvatten voor. Uniek voor onze sector is dat wij nog een stap verder gaan en samenwerken met overheid, NGO’s en vakbonden in concrete casussen. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en netwerk om nog meer impact te hebben. Ik ben dan ook blij dat zoveel fondsen vandaag het convenant tekenen.”

Fondsen versterken hun beleid en uitbestedingsproces
In het IMVB-convenant zijn afspraken gemaakt over de inbedding van de OESO-richtlijnen en UNGP’s in het beleid van pensioenfondsen, de uitbesteding aan externe dienstverleners en de monitoring en rapportage door pensioenfondsen daarover.

Projecten op mensen- en arbeidsrechten
Binnen het IMVB-convenant gaan de partijen werken aan zes projecten. Het gaat hierbij om het vergroten van de invloed in de dialoog van pensioenfondsen met beursgenoteerde ondernemingen waarin zij beleggen en waar risico’s op de samenleving of het milieu geconstateerd zijn. Hierbij kunnen pensioenfondsen gebruik maken van de kennis en het netwerk van de andere deelnemende partijen van het IMVB-convenant en hun (lokale) partners.

Veel draagvlak voor convenant
Drie ministeries, zes maatschappelijke organisaties en drie vakbonden ondertekenen dit convenant. Daarmee is er breed draagvlak voor het convenant. Naast de 73 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie, ondertekenen de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.

Nederlandse pensioensector
Pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1.340 miljard euro. Dat is geld van deelnemers in pensioenfondsen, die het geld laten groeien tot een goed pensioen voor hun deelnemers. Binnen de pensioensector ondertekenen 73 fondsen het convenant, dat is samen goed voor bijna 90% van het beheerd vermogen. De diversiteit onder fondsen is groot, organisaties verschillen enorm in omvang en invloed. In dit convenant slaan de fondsen de handen ineen om samen met overheden, vakbonden en ngo’s wereldwijd hun invloed positief aan te wenden.

Acht convenanten ondertekend
Het IMVB-convenant is tot stand gekomen onder begeleiding van de SER. Met dit nieuwe convenant wordt er binnen de financiële sector breed gewerkt aan internationaal maatschappelijke verantwoord investeren. Eerder werden convenanten gesloten met banken en verzekeraars.

Er werden ook al convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend in de sectoren Duurzame Kleding en Textiel, Duurzaam Bosbeheer, Plantaardige Eiwitten, Verantwoord Goud en Voedingsmiddelensector. In totaal zijn er nu acht convenanten ondertekend. Gesprekken zijn nog gaande in onder andere de Natuursteensector, de Sierteeltsector en de Metallurgische sector. Kijk voor een volledig overzicht op www.imvoconvenanten.nl.

Bron: Pensioenfederatie