Stichting van de Arbeid, Verbond van Verzekeraars en Pensioenfederatie pleiten voor wettelijk minimum uniform partnerbegrip

Vanuit de Tweede Kamer is meerdere keren aandacht gevraagd voor het feit dat niet iedere pensioenregeling dezelfde partnerdefinitie hanteert. Hierdoor kan een ongehuwd samenwonende in de ene pensioenregeling wel als partner worden aangemerkt en in de andere pensioenregeling niet. Wij zijn het met de Kamer eens dat dit tot onduidelijkheid bij deelnemers en hun partners kan leiden en daardoor tot ongewenste situaties.

Daarom hebben de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie gezamenlijk verkend hoe de definitie van het partnerbegrip in de pensioenregelingen meer kan worden geüniformeerd. Vandaag hebben de drie organisaties een brief gestuurd naar minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin wij pleiten voor een wettelijk minimum uniform partnerbegrip. Doel is te bewerkstelligen dat, als samenwonende partners in aanmerking komen voor een partnerpensioen, de minimumvoorwaarden die aan de samenleving gesteld worden bij alle pensioenuitvoerders gelijk zijn. Het staat sociale partners wel vrij om soepelere voorwaarden te stellen dan de minimumvoorwaarden. Belangrijk voordeel van dit voorstel is dat de algemene bewustwording kan worden vergroot doordat gezamenlijke communicatie over de minimumvoorwaarden makkelijker wordt.

Bron: Pensioenfederatie