Verzamelbrief Pensioenonderwerpen SZW naar de Tweede Kamer

De minister van SZW heeft vandaag de Verzamelbrief Pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gestuurd.

In deze brief geeft de minister allereerst een reactie op de in de Tweede Kamer aangenomen motie Kent/Van Dijk over het terugdringen van beleggersbonussen. Aanleiding voor deze motie was het LCP-onderzoek 2018 waaruit bleek dat de kosten voor onder meer private equity en hedge funds waren gestegen. De minister constateert dat (zelf)regulering aan pensioenfondsbesturen reeds voldoende handvatten biedt voor het maken van de juiste afweging tussen kosten, risico en rendement. Ook voor alternatieve beleggingen wordt deze afweging gemaakt. Terecht constateert de minister dat deze afweging de taak moet blijven van pensioenfondsbestuurders die hierover ook verantwoording afleggen aan de deelnemers.

Daarnaast wordt in de Verzamelbrief aandacht besteed aan het vervolg op het ingetrokken wetsvoorstel fuserende bedrijfstakpensioenfondsen. De Pensioenfederatie is verheugd dat de minister ook ziet dat pensioenfondsen nog steeds behoefte hebben aan mogelijkheden tot fusie als middel voor schaalvergroting en dat er nog steeds de wens bestaat om het proces van consolidatie (in het bijzonder) voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te vergemakkelijken. De minister van SZW zal medio 2019 weer in overleg treden met de Stichting van de Arbeid, DNB en de Pensioenfederatie om te bezien welke oplossingen gewenst en gepast zijn. Daaraan voorafgaand zullen de Pensioenfederatie en DNB separaat met de pensioensector in overleg gaan over de knelpunten, uitdagingen en belemmeringen voor de mogelijkheden tot schaalvergroting. In het ingetrokken wetsvoorstel was ook het shoprecht voor nettopensioen opgenomen. In het kader van de evaluatie van het nettopensioen (in 2019) zal dit shoprecht ook worden meegenomen. Bij de onderzoeksopzet zullen naast de sociale partners ook de Pensioenfederatie (en het Verbond van Verzekeraars) worden betrokken.

Tot slot besteedt de Verzamelbrief aandacht aan de situatie dat pensioenuitvoerders op grond van de AVG geen toegang meer hebben tot bepaalde bestanden om rechthebbenden op ‘vergeten pensioenen’ op te speuren. In een samenwerking tussen de SVB, de Pensioenfederatie en APG wordt in 2019 gestart met een pilot, waarmee de pensioenuitvoerders ook toegang krijgen tot het deel van de BRP van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Naar verwachting zal hiermee een deel van de persoonsgegevens kunnen worden achterhaald om de pensioenrechten alsnog te kunnen uitkeren.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie