Minister Koolmees zet verdere stappen

In een Kamerbrief schetst minister Koolmees hoe hij verder wil gaan na het vastlopen van de pensioenonderhandelingen met de sociale partners eind vorig jaar. Het is glashelder dat hervormingen van het pensioenstelsel noodzakelijk zijn. In de brief geeft het kabinet aan open te staan voor aanvullingen in overleg met sociale partners, pensioenuitvoerders en toezichthouders. De Pensioenfederatie neemt deze uitnodiging graag aan en stelt haar kennis en deskundigheid beschikbaar. Dit aanbod geldt richting het kabinet en de sociale partners.

De Pensioenfederatie heeft een aantal aandachtspunten waarover ze graag met de minister om tafel gaat.

Nieuw pensioencontract
In de brief schrijft de minister dat, na afschaffing van de doorsneesystematiek, alle pensioencontracten het karakter hebben van een premieregeling. De Pensioenfederatie wil graag in gesprek met de minister over de wijze waarop de bestaande contracten zich verhouden tot de beschreven variant in de brief. De Pensioenfederatie pleit ervoor dat sociale partners en beroepsgenoten voldoende vrijheid houden om pensioenregelingen af te spreken die passen bij de bedrijfstak of onderneming.

Financiering transitie
De brief bevestigt dat het kabinet kiest voor afschaffing van de doorsneeopbouw van pensioen. De Pensioenfederatie vindt dat er compensatie moet komen voor het lagere pensioenperspectief voor grote groepen deelnemers als gevolg van deze voorgenomen afschaffing. De minister schetst enkele mogelijke bronnen van financiering, zoals tijdelijk inleggen van extra premie, het inzetten van buffers of de overstap op een premieregeling zonder buffereisen (de dubbele transitie). Of deze bronnen in de praktijk aangewend kunnen worden en voldoende zijn - wat daarvan de effecten zijn - vereist verder onderzoek.

De transitieperiode kan lang gaan duren, afhankelijk van de precieze vormgeving van de compensatie. Daarnaast zal die periode van fonds tot fonds verschillen. Daarom is een op maat toegesneden overgangsregime van groot belang, zeker omdat een lange transitieperiode niet gewenst is. De transitie dient voor alle generaties evenwichtig uit te pakken.

Beleggingsbeleid in life-cycle
Uit de brief blijkt dat pensioenuitvoerders in de toekomst in alle contracten beleggingsrisico’s moeten nemen conform een life-cycle principe, waarbij beleggingsrisico’s en rendementen variëren per leeftijd. De vraag is wat dit betekent voor het huidige uniforme beleggingsbeleid dat pensioenfondsen vandaag de dag hanteren. Met name in relatie tot collectieve risicodeling die het kabinet onderschrijft, is nadere analyse noodzakelijk. Daarbij is ook relevant wat dit betekent voor de vrijheid van sociale partners en beroepsgenoten om tot passende pensioenregelingen te komen.

Minister onderschrijft belang van verplichtstelling
Voor het behoud van verplichtstelling is risicodeling noodzakelijk. Het is in dat licht ook interessant om na te gaan wat het effect zal zijn van de aanpassingen die de minister voorziet in wetgeving rond beleggingsbeleid, waarbij life-cycle beleggen centraal komt te staan. Ook speelt de vormgeving van het nieuwe contract een rol bij de handhaving van de verplichtstelling aan het pensioenfonds. Deze vorm van verplichtstelling wil het kabinet ook in stand houden met een nieuw contract. De Pensioenfederatie denkt graag mee over de eisen die aan een nieuw contract gesteld moeten worden om die verplichtstelling te kunnen onderbouwen.

Pensioen voor alle werkenden
Het is goed dat de minister erkent dat voor een toekomstbestendig stelsel meer nodig is dan uitsluitend een nieuw pensioencontract. De Pensioenfederatie levert hier graag een bijdrage aan. De minister wil dit nader onderzoeken. Alle werkenden moeten volgens de Pensioenfederatie de kans hebben om binnen de tweede pijler pensioen op te bouwen.

Dreigende verlagingen blijft punt van zorg
Het is voor veel deelnemers van belang dat er afspraken worden gemaakt over de dreigende verlagingen van pensioen en pensioenaanspraken. De Pensioenfederatie vindt het van belang dat er, naast afspraken over een nieuw pensioenakkoord, dit jaar structurele afspraken worden gemaakt om tegemoet te komen aan de zorg voor dreigende verlagingen op korte termijn.

Breed draagvlak blijft noodzakelijk
Het is de inzet van de Pensioenfederatie om uiteindelijk tot een maatschappelijk breed gedragen structurele oplossing te komen. Daar werken we graag aan mee.

Overigens heeft de minister nog twee stukken (brief over het CPB-onderzoek en antwoorden op Kamervragen van Kamerlid Van Rooijen (50Plus)) aan de Tweede Kamer gestuurd die een relatie hebben met de brief van de minister over de toekomst van het pensioenstelsel.

Bron: Pensioenfederatie