Nederland zal niet instemmen met PEPP-voorstel

Deze week heeft minister Hoekstra van het ministerie van Financiën de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over de stand van zaken rondom de onderhandelingen over het PEPP-voorstel. Met dit voorstel beoogt de Europese Commissie een individueel, aanvullend en ‘meeneembaar’ pensioenproduct op Europees niveau te introduceren.

Op dit moment ligt er een voorlopig akkoord tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad. Uiterlijk deze week moest Nederland haar officiële positie ten aanzien van dit akkoord kenbaar maken. In dat verband heeft de minister een brief richting Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft het kabinet al eerder per motie verzocht om zich uit te spreken tégen het voorstel. Ook de Pensioenfederatie had zorgen omtrent één specifiek element uit het voorstel, dat dreigde het Nederlandse pensioenstelsel te ondermijnen: pensioenfondsen werden aangewezen als mogelijke aanbieders van een PEPP. Echter, op grond van nationaal recht is dat voor onze fondsen niet toegestaan. De Pensioenfederatie heeft er daarom actief voor gepleit een lidstaatoptie te introduceren: laat lidstaten zelf bepalen of hun pensioenfondsen al dan niet een PEPP mogen aanbieden. In het voorlopig akkoord is aan deze zorg tegemoet gekomen, doordat deze lidstaatoptie ook als zodanig is opgenomen. Een mooi en belangrijk resultaat, wat de Pensioenfederatie betreft.  

De minister benadrukt in de brief dat een groot deel van de Nederlandse onderhandelingsinzet is behaald, maar dat het kabinet desalniettemin van mening is dat het PEPP-voorstel voor Nederland van weinig toegevoegde waarde zal zijn. In combinatie met het door de Kamer gemaakt parlementair voorbehoud, heeft het kabinet besloten niet in te stemmen met het akkoord. Indien nu een meerderheid binnen het Europees Parlement alsmede een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten vóór het akkoord stemt, is het voorstel aangenomen. De verwachting is dat het PEPP-voorstel de eindstreep zal halen.

Bron: ministerie van Financiën / Pensioenfederatie