Diverse pensioenmoties aangenomen

In de Tweede Kamer zijn een drietal moties aangenomen die zijn ingediend naar aanleiding van een recent pensioendebat met minister Koolmees.

De motie Van Dijk c.s. is erop gericht om de pensioenonderhandelingen tussen het kabinet en sociale partners te bevorderen. De motie Van Kent c.s. roept op om afspraken die voortvloeien uit een eventueel pensioenakkoord van structurele financiële dekking te voorzien. De motie Omtzigt verzoekt de regering, binnen een halfjaar een voorstel uit te werken waardoor deelnemers rechtszekerheid kunnen krijgen van hun pensioenfonds over aanspraken en uitgekeerde pensioenbedragen en daarvoor zo nodig een wetswijziging voor te stellen.

De Pensioenfederatie hecht er bij de uitvoering van laatstgenoemde motie waarde aan dat het mogelijk blijft om onverhoopte administratieve fouten te herstellen. Alleen al omdat fouten ook buiten de schuld van pensioenfondsen kunnen liggen. Het kan niet zo zijn dat het collectief daar per definitie dan voor opdraait. De motie roept onder meer vragen op ten aanzien van evenwichtige belangenafweging. Hier moet serieus naar gekeken worden. Betrouwbare informatie voor deelnemers en gepensioneerden is belangrijk. Van de pensioensector mag ook worden verwacht dat zij zich tot het uiterste inspant om betrouwbare informatie te verstrekken. Bij het corrigeren van fouten moeten redelijkheid en billijkheid én goede communicatie het uitgangspunt zijn.

Bron: Tweede Kamer / Pensioenfederatie