Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen brengt nalevingsrapportage 2017/2018 uit

De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (MCPF) heeft vandaag de nalevingsrapportage 2017/2018 gepubliceerd. Nu de Code Pensioenfondsen 5 jaar van kracht is en pensioenfondsen inmiddels zijn ingewerkt op de Code Pensioenfondsen, oordeelt de Monitoringcommissie scherper als de Code Pensioenfondsen onvoldoende wordt nageleefd. Dat is terug te lezen in het rapport.

Het algemene beeld is dat pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen kennen, toepassen en naleven. Het nalevingspercentage (toepassen of uitleggen) steeg over 2017 tot 83% (2016: 77%). Ondanks de stijgende trend heeft de Monitoringcommissie een aantal belangrijke aandachtspunten. In het verslag geeft de Monitoringcommissie duidelijk aan waar ze prioriteiten legt en welke verwachtingen zij heeft. Zo verwacht de Monitoringcommissie op de negen rapportagenormen in de Code Pensioenfondsen altijd een toelichting, dus een 100% score. De verbetering is mooi, maar niet voldoende.

Resultaten
In nieuwe Code Pensioenfondsen (2018) wordt het intern toezicht gevraagd jaarlijks te rapporteren over de Code Pensioenfondsen. De Monitoringcommissie geeft aan dat zij verwacht dat komende jaren door het intern toezicht kernachtig en inhoudsvol zal worden gerapporteerd in het jaarverslag over de expliciete naleving van de Code Pensioenfondsen. De Monitoringcommissie wijst verder op de noodzaak om periodiek de werkwijze en kwaliteit van het bestuur te toetsen én ook te rapporteren over de opvolging die hieraan wordt gegeven. Nog niet alle fondsen doen dat nu. Daarnaast verwacht de Monitoringcommissie dat alle pensioenfondsen inzicht geven in hun missie, visie en strategie en vooral in hoeverre doelen zijn behaald. Hierop meet de Monitoringcommissie duidelijk verbetering (van 74% in 2016 naar 93% in 2017), maar ook hier verwacht zij een 100% score. De score op inzicht in risico’s daalde juist weer.

Diversiteit
Helaas is ook (gebrek aan) diversiteit in pensioenfondsbesturen opnieuw een aandachtspunt in het rapport van de Monitoringcommissie. Het percentage jongeren in een bestuur is gelijk gebleven ten opzichte van 2016 en bij de norm om tenminste één vrouwelijke bestuurder te hebben, is een zeer matige stijging van 5%punt vastgesteld. Opvallend is dat in 2017 vaak kansen werden gemist. In dat jaar benoemden 8 van de 11 fondsen die een vacature hadden en alleen mannen in het bestuur hadden, toch weer een man. Slechts 9 van de 40 fondsen zonder een jongere in het bestuur benoemde een jongere op een vacature in 2017.

De Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid hebben sinds medio 2018 veel activiteiten ondernomen om de nut en noodzaak van diversiteit in de pensioensector onder de aandacht te brengen. Het plan van aanpak ‘Bevordering diversiteit binnen pensioenfondsbesturen’ geeft besturen handreikingen, praktische tips en een overzicht van goede voorbeelden. Verbetering op de cijfers over diversiteit vereist een structurele inzet. Daar zet het plan op in.  

Waardering
De Pensioenfederatie heeft waardering voor de zorgvuldige en kritische wijze waarop de Monitoringcommissie het rapport op basis van gedegen onderzoek heeft opgesteld en werkt ook dit jaar aan ondersteuning van de fondsen voor verdere verbetering van de resultaten.

Bron: Pensioenfederatie