Oproep aan minister Koolmees om knelpunten in de Wet waardeoverdracht klein pensioen op te lossen

De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben in een brief aan minister Koolmees van SZW twee voorstellen gedaan met betrekking tot kleine pensioenen.

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. Deze wet maakt de automatische waardeoverdracht van kleine (ouderdoms)pensioenen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer mogelijk voor de situaties waarin er sprake is van een nieuwe werkgever. Zo kunnen kleine pensioenen (€ 484,09 of minder bruto per jaar) worden gebundeld tot een groter pensioen. Daarnaast beperkt deze wet de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen. In de praktijk is echter gebleken dat er zich twee grote knelpunten voordoen waardoor de bedoelingen van deze wet niet volledig kunnen worden geëffectueerd. Het eerst punt betreft het feit dat geconstateerd is dat de reikwijdte van de automatische waardeoverdracht te beperkt is, waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd. Het tweede punt betreft het ontbreken van een afkoopmogelijkheid voor kleine nettopensioenen, terwijl deze ook niet voor automatische waardeoverdracht in aanmerking komen. In de brief aan de minister worden hiervoor oplossingen aangedragen.

Bron: Stichting van de Arbeid, Verbond van Verzekeraars en Pensioenfederatie