Rapport over dierenwelzijn en beleggingen pensioenfondsen

Pensioenfondsen beleggen de premies van hun deelnemers om zo met de rendementen een goed pensioen te realiseren. Bij die beleggingen houden zij rekening met de risico’s die kunnen ontstaan voor samenleving en milieu door de activiteiten van de bedrijven waarin zij beleggen. World Animal Protection (WAP) heeft in kaart gebracht wat de risico’s zijn voor dierenwelzijn bij de bedrijven waar tien grote pensioenfondsen in beleggen. Het gaat om bedrijven in de vleesverwerkende industrie, om restaurantketens en om supermarkten.

WAP dringt erop aan dat pensioenfondsen zich committeren aan de Vijf Vrijheden van dieren en roept pensioenfondsen op om hun aandeelhoudersinvloed aan te wenden om verbeteringen bij bedrijven te bewerkstelligen.

Niet-financiële risico’s
De Pensioenfederatie onderschrijft het belang van het in kaart brengen van niet-financiële risico’s voor de samenleving en het milieu die samenhangen met de activiteiten van de bedrijven waarin wordt belegd. Het is aan de individuele pensioenfondsen – op basis van de voorkeuren van hun deelnemers - welke afwegingen zij maken in hun beleggingsbeleid, hoe zij prioriteren om dergelijke risico’s te verkleinen en welke (internationale) standaarden zij onderschrijven.

IMVB-convenant
De Pensioenfederatie organiseert binnenkort een ledenbijeenkomst waarbij WAP één van de sprekers is. Dit gebeurt in het kader van het IMVB-convenant dat pensioenfondsen eind 2018 hebben ondertekend met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties waaronder WAP. In dit convenant maken de pensioenfondsen afspraken over de implementatie van de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en van de Verenigde Naties (UNGP’s). De richtlijnen hebben als doel om negatieve effecten van een onderneming (of de keten erachter) in kaart te brengen, te prioriteren en te adresseren. Hiertoe worden de richtlijnen opgenomen in het beleid van de pensioenfondsen die het IMVB-convenant hebben ondertekend, in de uitbesteding aan hun externe dienstverleners en in de monitoring en rapportage van deze pensioenfondsen daarover.

Bron: Pensioenfederatie