Tijdelijke maatregelen verstandig, nu vol gas bij uitwerkingen pensioenakkoord

Minister Koolmees stelt in een brief aan de Tweede Kamer tijdelijke maatregelen voor om pensioenverlagingen zo veel mogelijk te voorkomen. Daarmee creëert de minister voor het komende jaar maatschappelijke rust voor veel deelnemers die op korte termijn verlagingen op zich af zagen komen.

De Pensioenfederatie vindt dat verstandig, mede met het oog op het uitwerken van het pensioenakkoord. De zorgen van de Pensioenfederatie zijn voor de middellange termijn onverminderd groot. Vooral ten aanzien van de ontwikkeling van de premies en opbouw. Het is daarom belangrijk om de komende periode door te pakken en zo snel mogelijk zicht te krijgen op integrale oplossingen.

Shaktie Rambaran Mishre, voorzitter Pensioenfederatie: "Een periode van rust is noodzakelijk om tot robuuste meerjarige oplossingen te komen. De minister heeft een luisterend oor gehad voor de zorgen van deelnemers en pensioenfondsen. Voor de korte termijn is het belangrijk dat de concrete regelgeving die voortvloeit uit de brief van de minister zo spoedig mogelijk bekend wordt. Dan kunnen pensioenfondsen snel aan de slag om hun beleid en communicatie hierop aan te passen en deelnemers duidelijkheid te geven."

De lage rente zet veel druk op de betaalbaarheid van pensioenen. Dit wordt versterkt door het monetaire beleid van de ECB. Bovendien worden de financiële regels voor pensioenfondsen de komende jaren nog strenger. In het huidige stelsel leidt dit tot het massaal verlagen van pensioenen, een stijging van premies of een verlaging van de toekomstige opbouw van pensioen. De Pensioenfederatie heeft eerder haar zorgen geuit over een stapeling van negatieve effecten. Het blijft de uitdaging om die ontwikkelingen de komende jaren het hoofd te bieden. De uitwerking van het pensioenakkoord is belangrijk om ook in de toekomst goede pensioenen te kunnen realiseren.

Dat pensioenfondsen verlagingen moeten doorvoeren en tegelijk grotere vermogens hebben dan ooit, maakt het huidige stelsel lastig uit te leggen. Ook dit wijst erop dat het pensioenakkoord met volle vaart verder uitgewerkt dient te worden. Het Nederlandse pensioenstelsel is dit jaar opnieuw uitgeroepen tot het beste stelsel van de wereld. De Pensioenfederatie wil er samen met sociale partners en overheid hard aan werken om die toppositie in de toekomst te behouden. Het uitgangspunt daarbij is en blijft een goed en betaalbaar pensioen voor deelnemers.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie