Kamer geïnformeerd over diversiteit pensioenfondsbesturen

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 10 februari 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd over de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen.

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoekt de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen hoe de man/vrouw en leeftijds-diversiteit in pensioenfondsbesturen zich ontwikkelt. Uit de onlangs verschenen Nalevingsrapportage Monitoringcommissie 2018/2019 blijkt dat het aantal vrouwen en jongeren in pensioenfondsbesturen opnieuw is gestegen. Eind 2018 heeft 72% (2016: 59%) van de pensioenfondsen een vrouw en 45% (2016: 38%) van de pensioenfondsen een jongere in het bestuur opgenomen. Desalniettemin blijven de cijfers volgens de minister achter bij de doelstellingen die de sector zichzelf gesteld heeft in de Code Pensioenfondsen. Van alle pensioenfondsen heeft in 2018 19% (2016: 30%) én geen vrouw én geen 40-minner in het bestuur. De minister stelt dat bij de opvulling van vacatures de niet-divers samengestelde besturen kansen hebben laten liggen.

De effecten van de stimuleringsmaatregelen om diversiteit te vergroten die eind 2018 zijn uitgerold, zijn nog niet zichtbaar in de cijfers over 2018. De minister hoopt deze effecten in de komende jaren terug te zien.

Voor de Pensioenfederatie is het vooral van belang of het actieplan diversiteit van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie (november 2018) zijn vruchten afwerpt. De Monitoringcommissie heeft verslag uitgebracht op basis van de stand van zaken eind 2018. De Pensioenfederatie is met het oog op het actieplan vooral nieuwsgierig naar de stand van zaken 2019 en heeft daarom een quick scan onder haar leden gedaan. Hierop hebben 88 van onze 197 leden gereageerd.

De scan levert het beeld op dat het aantal besturen met minimaal één vrouw of één jongere in toenemende mate groeit en het opstellen van een strategie dus resultaten oplevert. Dit beeld zal uiteraard op termijn bevestigd moeten worden door de resultaten over 2019 van de Monitoringcommissie, die alle fondsen meet.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie