Pensioenfondsen onderzoeken hoe zij hun administraties verder kunnen verbeteren

Pensioenfondsen en hun uitvoerders werken hard om de kwaliteit van pensioenadministratie die al hoog is, constant te verbeteren. De Pensioenfederatie wil samen met hen onderzoek doen naar verdere verbetermogelijkheden. Denk aan verbeteringen in de aanlevering van gegevens en aan het doorvoeren van correcties in de pensioenuitbetaling aan deelnemers.

Pensioenfondsen en hun uitvoerders zijn hun dienstverlening in snel tempo aan het digitaliseren. Het is groeiende praktijk dat deelnemers via webportalen 24 uur per dag inzicht kunnen krijgen in de hoogte van hun pensioen. Deelnemers kunnen ook in toenemende mate hun pensioenkeuzes doorgeven via deze portalen. Pensioencommunicatie kan via email plaatsvinden als de deelnemer dit wenst.

Digitalisering kan alleen plaatsvinden wanneer de kwaliteit van de pensioenadministraties hoog is. Actueel inzicht in pensioen vereist dat het administratiedossier op orde is en geactualiseerd aan de hand van de laatst beschikbare informatie. Het maken van pensioenkeuzes via een webportal vereist dat administratieprocessen automatisch verlopen. Goede digitale communicatie vraagt om eenvoudig uitlegbare pensioenregelingen.

De kwaliteit van pensioenadministraties is de afgelopen jaren dan ook in snel tempo verbeterd. In toenemende mate realiseren pensioenfondsen en hun uitvoerders automatische gegevenskoppelingen met salarisadministrateurs en overheidsinstellingen zoals het UWV, BRP en DUO. Pensioensystemen worden vernieuwd om processen te kunnen automatiseren. Pensioenfondsen zijn met sociale partners in gesprek om de complexiteit van pensioenregelingen voor zover mogelijk te reduceren.

Recentelijk is een aantal incidenten in de publieke belangstelling komen te staan. Het gaat hierbij met name om incidenten waarbij het onduidelijk is of een werkgever onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds valt en een deelnemer wordt geconfronteerd met correcties op het pensioen.

Verkenning
Naar aanleiding van deze incidenten heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met verschillende organisaties in de pensioensector gesproken. In een brief aan de Tweede Kamer onderstreept minister Koolmees het belang van goede pensioenadministraties. Hij vraagt hierbij de sector om te verkennen wat er nodig is om het aantal incidenten verder te beperken.

De Pensioenfederatie pakt deze handschoen graag op en wil enkele onderzoeken doen: 

  • Een evaluatie van de Uniforme Pensioenaangifte door salarisadministrateurs en de gegevensleveringen door verschillende overheidsinstellingen, waaronder UWV, BRP en DUO. Dit met het doel om tot verdere verbetering van deze gegevensleveringen te komen en daarmee correcties op het pensioen te voorkomen;
  • Een verkenning welke gegevensbronnen pensioenfondsen kunnen helpen bij het handhaven van de verplichtstelling en het opsporen van deelnemers die niet aan het BRP gekoppeld zijn. Tevens een verkenning hoe werkgevers sneller uitsluitsel kunnen krijgen onder welke verplichtstelling ze vallen. Dit met het doel om de onduidelijkheid bij werkgevers te reduceren en het aantal onvindbare deelnemers te verkleinen.
  • Een uitvraag binnen de sector in hoeverre pensioenfondsen correcties op de hoogte van het pensioen terugvorderen. Een dergelijke meting geeft individuele pensioenfondsen een handvat om te beoordelen of zij een goede balans hanteren tussen de inkomenszekerheid van individuele deelnemers en het pensioenvermogen van het collectief.

Bron: Pensioenfederatie