Het kabinet presenteert NOW III

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet de brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het steun- en herstelpakket. Het bestaat uit verlenging van noodpakketten, maar ook uit investeringen.

NOW III
Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. De minimale omzetdaling die bedrijven moeten hebben om recht te hebben op de NOW blijft in het eerste tijdvak 20% en daarmee gelijk aan de NOW 2. Na overleg met sociale partners heeft het kabinet er voor gekozen om een beperkt deel van de NOW te benutten voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Van het vergoedingspercentage van 90% in de eerste tranche wordt 10% ingezet om daar ruimte voor te creëren. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt hierdoor 80%.

Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak (januari 2021) bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak (april 2021) 60%. Vanaf de tweede tranche is de NOW toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. De Pensioenfederatie is blij met (opnieuw) een verlenging van de crisismaatregelen en het op peil blijven van de tegemoetkoming voor de pensioenpremies.

Investeringen
Het herstel- en steunpakket is breder dan de eerdere twee noodpakketten, en richt zich ook op investeringen. Dat betekent het versnellen van publieke investeringen; het uitlokken en aanjagen van private investeringen; het versterken van de solvabiliteitspositie van Nederlandse bedrijven en het stimuleren van innovatie. In dit kader zal het kabinet in het najaar bij pensioenfondsen nagaan of voldoende interesse bestaat in een investeringsfonds om Nederlandse (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Een bedrag van € 300 miljoen wordt hiervoor door het kabinet gereserveerd.

Bron: ministerie van EZK / Financiën / SZW / Pensioenfederatie