Minister biedt helderheid over pensioen op de korte termijn

Vandaag heeft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij uiteenzet hoe hij wil omgaan met de regels over het eventueel verlagen van pensioen voor het komend jaar. De Pensioenfederatie is positief over het feit dat de minister hierover nu helderheid biedt. Over de periode erna staan enkele uitgangspunten benoemd.

De vrijstellingsregeling die vorig jaar gold vanwege de uitzonderlijke economische situatie wordt met een jaar verlengd, onder dezelfde voorwaarden als vorig jaar. Deze regeling biedt fondsen meer tijd voor het herstel van hun financiële positie. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 90% of hoger, hoeven de pensioenen niet te verlagen. Daarnaast geeft de minister aan dat hij beziet wat een passende verlenging van de hersteltermijn voor het vereist eigen vermogen is, die voldoende recht doet aan de wens om verlagingen te voorkomen boven een dekkingsgraad van 90%. Deze regeling zal de minister nog dit jaar publiceren. De Pensioenfederatie is positief dat in deze brief helderheid wordt gegeven over dit voornemen van de minister.

Financieel toetsingskader in overgangsperiode
Over de periode van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel (2022-2026) ziet de minister de noodzaak voor een ander financieel toetsingskader. Voor dit transitie-ftk heeft de minister doelen en uitgangspunten opgenomen in de brief. Zo beoogt hij met het transitie-ftk tijdens de transitie ‘perspectief te bieden op het nieuwe stelsel, de overstap naar dat nieuwe stelsel aan te moedigen en geleidelijk herstel naar een gezonde financiële positie te bewerkstelligen’. De minister schrijft dat als met de blik van het nieuwe stelsel naar het huidige stelsel wordt gekeken, dat kan leiden tot een ander perspectief op pensioenverlagingen en premieverhogingen. Dat kan betekenen dat sommige pensioenverlagingen onder de huidige grenzen niet nodig zijn in het licht van de transitie naar het nieuwe stelsel. De minister wil voorkomen dat in de transitiefase onnodige interventies moeten worden gepleegd, maar ook  dat nodige interventies worden nagelaten. Dat zou betekenen ‘dat het nieuwe stelsel belast wordt met een erfenis uit het huidige stelsel, en dan kan het lastiger worden het gewenste indexatieperspectief te realiseren’.

Premie en opbouw
Ook het vaststellen van de premie en de opbouw wil de minister alvast bezien vanuit het nieuwe contract. In het nieuwe contract wordt het projectierendement geïntroduceerd: na pensioendatum wordt voor de pensioenuitkering vanuit het gereserveerde vermogen telkens een stukje onttrokken, op basis van het projectierendement. Hierbij speelt het verwacht rendement een rol. Bij de vaststelling van premie en opbouw kunnen sociale partners hier nu al rekening mee houden, staat in de brief van minister Koolmees: de balans tussen premie en opbouw kan binnen de wettelijke mogelijkheden worden gebaseerd op een verwacht rendement. Dat neemt overigens niet weg dat premies alsnog moeten worden verhoogd, of opbouw verlaagd, doordat fondsen nu met lagere rendementen moeten rekenen dan voorheen.

Samen werken aan transitie-ftk
Het ministerie van SZW werkt aan het transitie-ftk in nauw overleg met de partijen die het Pensioenakkoord hebben gesloten, met de toezichthouders en met de Pensioenfederatie. Het transitie-ftk zal in het wetsvoorstel over de uitwerking van het pensioenakkoord zijn beschreven. De consultatie op dit wetsvoorstel wordt eind oktober verwacht.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie