Veel aandacht voor pensioenen in actieplan Europese Commissie

Op 24 september jl. heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan gepubliceerd met voorstellen om de kapitaalmarktunie te versterken. De Pensioenfederatie verwelkomt de nadrukkelijke aandacht die pensioenen in het actieplan hebben gekregen.

Kapitaalgedekte pensioenen zijn niet alleen van belang voor een financieel gezonde oude dag, maar ook de verdere ontwikkeling van kapitaalmarkten in Europa. De Europese Commissie doet daarom aanbevelingen om pensioensparen te stimuleren in landen waar nu nog vooral wordt geleund om omslagfinanciering. Daarbij blijft de soevereiniteit van lidstaten op het gebied van pensioenen onaangetast.

Wat beoogt de CMU?
De Kapitaalmarktunie (ook genoemd: Capital Markets Union of 'CMU') moet het voor Europese spaarders, beleggers en bedrijven makkelijker maken om in heel Europa – buiten de eigen landsgrenzen – te investeren en kapitaal op te halen. Het werk hieraan is één van de prioriteiten van de huidige Commissie Von Der Leyen en is ook voor de Nederlandse pensioensector en individuele pensioendeelnemers van groot belang.

Aanbevelingen overgenomen
Het is verheugend te zien dat in het rapport de aanbevelingen terugkomen die de Pensioenfederatie heeft gedaan in de aanloop naar het actieplan. De Europese Commissie gaat drie concrete acties ondernemen:

  • Het inrichten van een Europees 'pension dashboard' met daarin informatie over de dekking en toereikendheid (adequacy) van pensioenen per lidstaat, om lidstaten waar nodig aan te sporen om meer te sparen.
  • De verdere ontwikkeling van nationale pensioenregisters - vergelijkbaar met het Nederlandse – die in veel andere landen nog ontbreken. Dit moet op termijn hun pensioenopbouw in de 1e, 2e en 3e pijler zichtbaar maken en biedt een extra stimulans voor het verder bouwen aan een grensoverschrijdend Europees pensioenregister.
  • Het onderzoeken van best practices voor automatische deelname in tweede pijlerpensioenen in Europa, om het gebrek aan pensioensparen in andere lidstaten aan te pakken. In veel landen ontbreekt de mogelijkheid tot een verplicht pensioensysteem, en kan auto-enrolment een goed alternatief bieden. Toch zal dit ook mooie kans bieden om het Nederlandse stelsel, met hoge participatiegraad én hoge pensioenen, als best practice te positioneren in Europees beleid.

Naast deze pensioenonderwerpen doet de Europese Commissie ook voorstellen op andere terreinen die voor de Nederlandse pensioenpartijen van belang zijn, waaronder:

  • De verbetering van fiscale procedures in lidstaten die strekken tot versnelde teruggave van bronbelasting, of zelfs vrijstelling aan de bron.
  • Verdere harmonisatie ter bevordering faillissementsrechtelijke procedures in de lidstaten om onzekerheden bij grensoverschrijdend investeren te verminderen.
  • Een publiek platform voor informatie over bedrijven moet alle relevante financiële én niet-financiële (ESG) informatie bijeenbrengen voor investeerders.

Volgende stappen
De Europese Commissie zal de genoemde initiatieven over de komende jaren uitwerken. De Pensioenfederatie zal nauw betrokken blijven om Nederlandse expertise te leveren.

Bron: Europese Commissie / Pensioenfederatie